In een brandbrief roept het kabinet onder andere burgemeesters en wethouders op om snel meer asielzoekerscentra (azc’s) te openen en tijdelijke opvangplekken te creëren. Ook de doorstroming vanuit azc’s naar woningen vraagt aandacht. “Alleen schouder aan schouder” met de lokale overheden kunnen we het tekort nu nog oplossen, geven Broekers-Knol en Ollongren aan. Een achterstand in gezinsherenigingen door de coronapandemie, maakt dat de toenemende asielinstroom nog even zal aanhouden. 

GroenLinks en D66 trokken eind vorig jaar al aan de bel naar aanleiding van de volle azc’s en de toen al oplopende asielaanvragen. In de beantwoording gaf het college aan dat Tilburg er steeds in geslaagd is aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders te voldoen en zelfs als één van de weinige gemeenten regelmatig voorop loopt. Ook in 2015 en 2016, toen veel mensen vanuit Syrië vluchtten, heeft Tilburg alle hens aan dek gezet en er samen met maatschappelijke partners en inwoners voor gezorgd dat deze nieuwe inwoners niet alleen veilig terecht konden, maar ook snel een leven in Tilburg konden oppakken. Tilburg is steeds actief blijven lobbyen in het hele land om de asielopgave niet alleen te zien als een opvangopgave, maar juist om integraal te kijken naar een zachte landing en goede start voor gevluchte nieuwe inwoners. Om goed voorbereid te zijn als er weer fors meer opvang nodig zou zijn, is destijds een programmaplan opvang en huisvesting opgesteld. Maar ook de provincies zijn aan zet om de opvangmogelijkheden te coördineren. Het college zou ons hiervan op de hoogte houden. 

Nu de situatie in Afghanistan ons dagelijks raakt en de leefbaarheid in de Nederlandse AZC’s onder druk staat, hopen wij van harte dat we als Tilburg weer die gastvrijheid kunnen waarmaken om de situatie te verlichten. Daarom horen wij van het college graag antwoorden op de onderstaande vragen.  

 Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Is het college bereid extra opvanglocaties te creëren en extra asielzoekers op te vangen? Zo ja, op welke termijn en welke acties gaat zij daarvoor ondernemen? 

2. Welke (landelijke) middelen en ondersteuningsmaatregelen zijn hiervoor beschikbaar? 

3. Heeft de provincie vanuit haar coördinerende rol al duidelijkheid gegeven over wat ons te doen staat? Is het college bereid aan te dringen op het nemen van verantwoordelijkheid en het bieden van oplossingen? Hoe voorkomen we dat overheden op elkaar zitten te wachten? 

4. Hoe gaan recente ontwikkelingen in landelijk beleid helpen bij de huidige crisis? Is er voortgang te melden over de Integrale Uitvoeringsagenda die er eind vorig jaar zou komen en de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen?