“Deze perspectiefnota is er eentje in onzekere tijden, en ook wij zien dat we voor flinke opgaven staan. En niet alleen financieel (ik kom daar straks nog op), want Tilburg is nog lang niet af. We staan er dan ook volledig achter  dat ons bestuursakkoord centraal blijft staan en dat we blijven investeren in zaken als bestaanszekerheid, kansengelijkheid ook in gezondheid, om zo ook op een goede manier uit de coronacrisis  te kunnen komen. De wijkpreventieplannen waar straks ook zorgverzekeraars aan gaan bijdragen, vinden we daar een heel mooi voorbeeld van.  Er wordt ook nog volop geïnvesteerd in de PACT wijken Noord, West en Groenewoud, en in alle andere wijken samen met inwoners met behulp van de wijkagenda’s, en ook daar staat GroenLinks achter.

En sinds de coronacrisis zijn onze inwoners nog meer gaan hechten aan een fijne groene leefomgeving, én aan de waarde van cultuur, dat wordt ook bevestigd door de inwonersenquete. Met een rijk cultureel aanbod dat nu gelukkig weer úit de wachtstand kan, en met de stadsregionale parken, vergroening van de wijken en onze binnenstad, worden zij op hun wenken bediend.  Dat inmiddels ook 51 van de 63 basisscholen een groen schoolplein heeft, daar worden wij als GroenLinks heel blij van. Wat zou het mooi zijn als alle basisschoolkinderen van een groen schoolplein kunnen genieten. Naar aanleiding van de brief van T-primair hierover vragen we het college te kijken wat er mogelijk is om dat ook voor die laatste scholen voor elkaar te krijgen.
 

Zoals ik al zei voorzitter, Tilburg is nog lang niet af. Er moeten in rap tempo voldoende goede, duurzame en ook betaalbare woningen gebouwd worden voor de vele woningzoekenden, maar liefst 25.000 woningen tot 2040. Een grote opgave, en we vragen het college daarom om serieus na te denken over de transformatie van de kanaalzone op termijn, naar een mix van wonen en werken? We hebben hier als GroenLinks eerder aandacht voor gevraagd.

Als stad staan we aan de vooravond van grote transities als verstedelijking en klimaat, die wat GroenLinks betreft ook echt sámen moeten opgaan. De ontwikkeling van Koningswei en Fabriekskwartier zijn mooie voorbeelden van hoe dat kan, parkeergarage in de Spoorzone is daar tot nu toe nog géén goed voorbeeld van. Hoe verwacht dit college de noodzakelijke Verdichting én vergroening in balans te kunnen gaan vorm geven? Dit moet wat GroenLinks betreft nóg meer een 2e natuur worden in hoofden en harten. Met een motie vragen we dan ook het natuurinclusief bouwen te versnellen.
 

Bij de groeispurt van onze stad én toenemende taken en verantwoordelijkheden vanuit het rijk,  daarbij hoort ook een passende en voldoende meegroeiende begroting. En nu knelt het voorzitter, maar we weten nog niet precies hoe hard het knelt en hoe lang deze groeipijn aanhoudt. De tekorten zitten met name in het sociale domein, omdat het rijk niet voldoende compenseert voor de oplopende zorgkosten. Omdat de gemeente een sterke financiële positie heeft,  hebben we dit lang kunnen doorstaan. We hebben wel zorgen over  de  besparingen die dit nu met zich meebrengt, daar kom ik straks nog op. 

Maar laten we ook inhoudelijk stil staan bij de grotere beweging en enorme transitie die in ons zorgstelsel gaande is, sinds 5 jaar geleden de zorgtaken vanuit het rijk bij gemeenten zijn neergelegd. En ja, het was soms behelpen, maar het is in onze gemeente steeds gelukt om de kwaliteit van de zorg centraal te stellen en zelfs verbeterslagen te maken. Er is lef en creativiteit getoond door ons college en door de organisatie, en niet in de minste plaats door al die zorg- en welzijnsprofessionals die ongekende flexibiliteit toonden in het hart van onze wijken.  

 Deze omslag op hoog tempo bracht ook kinderziektes met zich mee: te lange wachttijden, teveel bureaucratie en een wildgroei aan aanbieders. Ook wat GroenLinks betreft KAN en MOET  dit efficiënter en effectiever. De richting die we inslaan met de nieuwe manier van zorginkoop is dan ook een erg welkome en onmisbare stap om ons zorgsysteem drastisch te verbeteren. Dat anders organiseren ook besparingen oplevert is mooi meegenomen, maar helaas ligt er nu wel een hele forse financiële opgave. Kan de wethouder meer inhoudelijk aangeven wat deze voorgestelde besparingen in het sociaal domein gaan betekenen,  en of het hiermee gaat lukken om kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg overeind te houden? Dit is voor GroenLinks een essentieel punt waar we meer duidelijkheid over nodig hebben. 

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden over het extra geld dat we krijgen voor de jeugdzorg. We hopen dat dit snel tot meer duidelijkheid leidt voor de toekomst van onze Tilburgse jeugd. Want dat we er nog niet zijn, dat bewijst de crisis in de jeugdbescherming maar al te goed. We horen graag van het college of het gaat lukken deze crisis het hoofd te bieden, voor de korte en lange termijn, en hoe dit zich verhoudt tot de nieuwe inrichting van ons zorgstelsel?

 Het nieuwe zorgstelsel(inkoopstrategie) daar staan we achter, en kan enkel slagen door onze inwoners meer lichte en informele steun te bieden in het gewone leven (normaliseren). Een sterke sociale basis dus. In het afgelopen jaar hebben we hier veel met elkaar over gesproken. Vorige week nog, toen het eigenlijk ging over ingrijpen bij crisis en onveiligheid. De aanwezige partners van Sterk Huis en de Politie legden óók de nadruk op de winst die met preventie  behaald kan worden. GroenLinks staat er dan ook volledig achter dat in deze Perspectiefnota wordt voorgesteld om extra in de sociale basis te gaan investeren. Tegelijkertijd vragen we ons wel af of dit volstaat voor de gewenste kanteling naar preventie en laagdrempelige hulp. Met een motie roept GroenLinks het college daarom op om concreet uit te werken welke inhoudelijke versterkingen nodig zijn voor een stevige sociale basis.  

Tot slot vragen we als GroenLinks hier aandacht voor de culturele diversiteit in de stad, dit belangrijke onderwerp komt wat beperkt terug in de perspectiefnota. 30% van onze inwoners heeft een migratie-achtergrond, en discriminatie en uitsluiting op basis van afkomst en religie zijn hardnekkige  problemen die ook  nog steeds in Tilburg voorkomen, getuige de stadsgesprekken en de bijeenkomst van platform Full Colour Tilburg. Vorig jaar hebben we een raadsbrede uitspraak gedaan tegen discriminatie, en het college gevraagd dit nog nadrukkelijker op de agenda te zetten. GroenLinks wil graag weten hoe het college hier nu concreet werk van gaat maken.

Verder kondigen we nog een tweetal moties aan, die aandacht vragen voor digitale ethiek en brede welvaart als toetssteen voor onze opgaven. Voorzitter, Het financiële plaatje is volgens de laatste berichtgeving inmiddels alweer een stuk rooskleuriger dan deze perspectiefnota laat zien, maar we zijn er nog niet, dat beseffen we maar al te goed. Er zal ongetwijfeld nog het nodige kunst en vliegwerk nodig zijn, om aan onze ambities te kunnen blijven werken, op basis van een meerjarig sluitende begroting. We vinden het heel belangrijk dit op een verantwoorde manier te doen, ook dat zien we graag terug in de begroting. 

Dankuwel”