Duurzaam inkopen van vervoer

Het Tilburgse college heeft afgelopen maand de ambitie uitgesproken voor volledig uitstootvrij doelgroepenvervoer in 2025. De fractie van GroenLinks ondersteunt de ambitie van het college om in Tilburg zo snel mogelijk naar emissieloos over te gaan volledig, maar heeft hierover wel enkele vragen aan het college.

In oktober heeft Natuur & Milieu een onderzoek gepubliceerd naar de duurzaamheid van de gemeentelijke vervoersaanbestedingen, de Benchmark Duurzaam Inkopen van Vervoer*. Hieruit blijkt dat maar 6 procent van de onderzochte gemeenten voldoet aan de landelijke criteria voor duurzaam inkopen. Omdat de gemeente Tilburg afgelopen jaar geen aanbesteding had lopen, is ze niet meegenomen in het onderzoek.

Wel heeft het Tilburg college deze maand het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer getekend. Hierin wordt de ambitie uitgesproken voor volledig uitstootvrij doelgroepenvervoer in 2025**. Uit het bovengenoemde onderzoek van Natuur & Milieu blijkt echter dat gestelde ambities zich vaak niet vertalen in een ambitieus inkoopbeleid.

De fractie van GroenLinks ondersteunt de ambitie van het college om in Tilburg zo snel mogelijk naar emissieloos over te gaan volledig. Door duurzaam in te kopen, zowel voor de aanbestedingen van doelgroepenvervoer als voor het eigen wagenpark, kan de gemeente Tilburg een bijdrage leveren aan een schone toekomst. Daarom hebben wij enkele vragen aan het college:

 1. Is het college bekend met de inhoud van het onderzoek ‘Benchmark Duurzaam Inkopen van Vervoer’ van Natuur & Milieu?
  1. Tot op welke hoogte herkent het college voor de Tilburgse situatie de conclusie van het onderzoek dat er een kloof is tussen gestelde ambities en het werkelijke inkoopbeleid?
  2. Hoe neemt het college de aanbevelingen van dit onderzoek mee in haar eigen beleid?
    
 2. Wat is de stand van zaken wat betreft de duurzaamheid van het doelgroepenvervoer in Tilburg?
  1. Wat is de stand van zaken van de duurzaamheid van het eigen wagenpark van de gemeente? Voldoet deze stand van zaken aan de landelijke criteria voor duurzaam inkopen en de minimumeisen van PIANOo?
  2. Zo nee, wanneer verwacht het college wel aan deze criteria en minimumeisen te voldoen en welke acties worden ondernomen om hier te komen?

* https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2018/10/Benchmark-Duurzaam-Inkopen-van-Vervoer-2018.pdf
** https://zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl