Een gezonde voedselomgeving

GroenLinks ondersteunt van harte dat gezondheid één van de kernwaarden is waar dit college op inzet. Met enige verbazing lazen wij daarom over een ‘vette’ primeur in Tilburg: opnieuw mogen we inde binnenstad een vestiging van een grote fastfoodketen verwelkomen, iets wat door Citymarketing Tilburg – waarvan de gemeente Tilburg de belangrijkste financier is – met veel enthousiasme ontvangen en gedeeld. In het kader hier van stelden raadsleden Sanne Heijndijk en Dwayne Heuvelmans hierover vragen aan het College van B&W. 

Op 15 augustus jl. lazen wij op Tilburg.com over een ‘vette’ primeur in Tilburg: opnieuw mogen we inde binnenstad een vestiging van een grote fastfoodketen verwelkomen*. Daarmee zou het Pieter Vreedeplein “een heus Amerikaans fastfood walhalla worden”. Op sociale media werd dit berichtdoor Citymarketing Tilburg – waarvan de gemeente Tilburg de belangrijkste financier is – met veel enthousiasme ontvangen en gedeeld**. Wij hebben hiervan met enige verbazing kennisgenomen.

GroenLinks ondersteunt van harte dat gezondheid één van de kernwaarden is waar dit college op inzet. Er is wat ons betreft veel te winnen op dit terrein: Tilburgers zijn relatief ongezonder dan inwoners van een aantal vergelijkbare steden. De aanpak van overgewicht is (terecht) één van de prioriteiten. Zeker omdat de prognose is dat het aantal mensen dat te zwaar is in de komende jaren verder zal toenemen. We weten dat gezond eten en drinken een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van overgewicht en daarmee het verkleinen van het risico op diverse chronische ziekten. Het bevorderen daarvan en het beschermen tegen ongezond eten en drinken zijn dan ook essentiële componenten van een ambitieus gezondheidsbeleid.

Hoewel we de afgelopen periode in Tilburg een aantal positieve ontwikkelingen hebben gezien op het vlak van gezond eten en drinken – waaronder een toenemend aantal openbare watertappunten en een extra stimulans (van €1,65 per leerling in het basis- en middelbaar onderwijs) om gezonde voeding te stimuleren – dagen wij het college graag uit om na te denken over wat verder kan worden gedaan om het aanbod van eten en drinken in de publieke ruimte gezonder te maken. Als gemeente kunnen we hier een belangrijk verschil in maken. Dat stelde eerder dit jaar ook een groep van wethouders, wetenschappers en directeuren in Het Parool***. In hun pleidooi noemden zij diverse goede voorbeelden. Het zou ons enthousiast maken als ook Tilburg binnen afzienbare tijd in dergelijke lijstjes wordt genoemd.

Gezien bovenstaande, hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college met ons van mening dat de ambitie om te werken aan een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag (zoals opgenomen in het bestuursakkoord) ook betrekking zou moeten hebben op een gezonde voedselomgeving?

  2. Is het college met ons van mening dat het aanbod van ongezonde voeding geen onderdeel uitmaakt van het merk Tilburg en dat een groeiende aanwezigheid van fastfoodketens niet iets is om als gemeente trots op te zijn en te promoten?

  3. Vindt het college het passend dat Citymarketing Tilburg positieve aandacht geeft aan de komst van nieuwe fastfoodketens en daarmee (indirect) ongezonde voeding promoot? Zo nee, is het college bereid om het gesprek aan te gaan met Citymarketing om dit in de toekomst te voorkomen? En kan het college aangeven aan welke zaken Citymarketing wat hem betreft dan wel zou aandacht zou moeten besteden?

  4. Kan het college duiden waar we op dit moment staan als het gaat om het creëren van een gezonde voedselomgeving voor alle Tilburgers?

  5. Welke aanvullende stappen gaat dit college zetten om ervoor te zorgen dat we niet langer op heel veel plekken worden verleid tot een ongezonde hap, maar juist worden gestimuleerd om gezond te eten en drinken?

  6. Welke kansen ziet het college in de invoering van de Omgevingswet om extra in te zetten op het bevorderen van gezond eten en drinken en van gezondheid in bredere zin?

  7. Is het college bereid om de uitdaging aan te nemen om als Tilburg een voorloper te worden als het gaat om het creëren van een gezonde voedselomgeving dan wel een gezonde leefomgeving in bredere zin?

Namens de fractie van GroenLinks,
Sanne Heijndijk & Dwayne Heuvelmans

Bronnen:

* Primeur in Tilburg: hamburgerketen Five Guys komt naar Pieter Vreedeplein (15 augustus 2018). 
** https://www.facebook.com/citymarketingtilburg/posts/703782859954374
*** Het aanbod slecht voedsel is nog altijd overdadig groot (14 februari 2018).