Energiebesparing bij het Tilburgse bedrijfsleven

Sinds enkele maanden zijn er nieuwe regels die voor energiebesparing bij het Tilburgse bedrijfsleven moeten zorgen. Echter blijkt dat er maar zeer weinig bedrijven dit nakomen. Dwayne Heuvelmans stelde het college hier vragen over.

Vanaf dit jaar (voor 1 juli 2019) moeten bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken, aangeven welke energiebesparende maatregelen ze nemen. Maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, zijn daarbij verplicht om na te leven, volgens de wet Milieubeheer. Deze verplichting gold al langer (25 jaar!), maar werd niet goed nageleefd en ook was er weinig toezicht op. Om hier meer vooruitgang op te krijgen en de doelen van het Klimaatakkoord te kunnen halen, is vorig jaar in de Tweede Kamer besloten de bewijslast om te draaien: bedrijven moeten zelf jaarlijks rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. BNR Radio berichtte een aantal weken geleden over de informatieplicht binnen de Wet Milieubeheer naar aanleiding van opgevraagde cijfers bij de Rijksdienst Ondernemend Nederland, waar bedrijven hun rapportage van energiemaatregelen moeten doorgeven. Ongeveer 1.300 van de 125.000 bedrijven die moeten voldoen aan deze plicht hadden dit tot nu gedaan.

Ook de NOS berichtte hier deze week over en concludeerde dat minder dan de helft van alle Nederlandse bedrijven tot nu toe de informatieplicht heeft nageleefd.

Een zeer teleurstellend resultaat, wat de GroenLinks fractie betreft. Voor de GroenLinks fractie is het van belang dat ook bedrijven de komende jaren stappen zetten rondom energiebesparing om zodoende de doelen van het landelijke Energieakkoord te kunnen halen. Immers, wanneer we van Tilburgers verwachten om duurzaamheidsmaatregelen te nemen is het niet meer dan logisch dat we dit ook verwachten van het Tilburgse bedrijfsleven.

We stellen daarom de volgende vragen:
1a. Heeft het college inzicht in hoeveel bedrijven er in Tilburg aan deze energiebesparingsplicht zouden moeten voldoen?
Geen enkele gemeente heeft exact inzicht in hoeveel bedrijven er aan de energiebesparingsplicht zou moeten voldoen omdat de netbeheerders de cijfers over het energieverbruik van individuele bedrijven niet mogen doorgeven. Het rijk hanteert nu als voorzichtige schatting dat het aantal inrichtingen dat op 1 juli aan de informatieplicht moet voldoen tussen de 50.000 en 60.000 ligt. Er zijn door het ministerie van Economische Zaken circa 44.000 adressen aangeschreven om de gebruikers te attenderen op de informatieplicht, waarvan 559 in de gemeente Tilburg. De adressen zijn gebaseerd op gebruiksfunctie en oppervlakte en op kentallen. De gegevens kunnen echter verouderd zijn en de kentallen zijn niet meer dan een benadering.

1b. Hoeveel van deze bedrijven hebben tot nu toe ook aan de (wettelijke) informatieplicht voldaan?
Begin augustus waren er 296 bedrijven uit de gemeente Tilburg die een rapportage hebben ingediend.

2a. Ziet het college mogelijkheden (vanuit de gemeente of OMWB) om bedrijven bij het voldoen aan de informatieplicht te ondersteunen?
Behalve het ministerie van Economische Zaken, heeft ook de OMWB een groot aantal bedrijven in Tilburg per brief geattendeerd op de informatieplicht en aangegeven dat er bij vragen contact kon worden opgenomen. Circa 25 ondernemingen hebben dit gedaan. Daarnaast is er door MKB-Nederland en VNO-NCW de site www.Wattjemoetweten.nl opgezet om ondernemers met een 4-stappenplan te laten voldoen aan de informatieplicht. Het college vindt dat hiermee vooraf voldoende aan ondersteuning is aangeboden.

2b. Ziet het college mogelijkheden (vanuit de gemeente, de OMWB of mogelijk het op te richten Energiehuis) om bedrijven te ondersteunen bij de meest gangbare maatregelen: isoleren, het aanschaffen van ledverlichting dan wel het aanschaffen van energiebeheersystemen?
De komende maanden zal de OMWB een vervolg gaan geven aan de informatieplicht, waarvoor in het werkprogramma 2019 een bedrag van €26.000,-- is uitgetrokken. Uit de contacten met de bedrijven zal blijken in hoeverre er behoefte bij bedrijven is aan ondersteuning bij het nemen van deze maatregelen. De komende maanden wordt gesproken over het werkprogramma voor 2020. Er zal gekeken worden welke inzet gewenst is. Gezien de energiedoelstellingen van de gemeente Tilburg krijgt dit onderwerp veel aandacht in het werkprogramma van de OMWB. Verder ondersteunen we vanuit de ambitie van de gemeente Tilburg, onder meer middels de Green Deals en het Klimaatfonds, bedrijven die verdergaande maatregelen willen nemen en ondernemersverenigingen die collectieve acties willen opzetten. Hierover is nauw contact met het bedrijfsleven.

2c. Zo niet, op welke manier wil het college dan inzetten op mogelijke ondersteuning dan wel handhaving om bedrijven mee te nemen in het nemen van energiebesparende maatregelen?
Zie antwoord 2a en 2b

3. Kan het college een overzicht geven van de lopende gesprekken met betrekking tot energiebesparing binnen de Green Deals voor Kraaiven en Vossenberg? Zo nee, waarom niet?
Het bureau De Groene Groei is in samenwerking met het parkmanagement, begin dit jaar van start gegaan met de stimuleringsaanpak. Er is met 44 bedrijven een eerste gesprek geweest en bij 13 bedrijven is een scan uitgevoerd. De Green Deal voorziet in individuele begeleiding van ondernemers bij wie een scan is afgenomen en in het opzetten van collectie inkooptrajecten. Hierover kan in een later stadium gerapporteerd worden.