GroenLinks kijkt vooruit naar 2020

De gemeenteraad van Tilburg kijkt met de Perspectiefnota vandaag vooruit naar het komende jaar. Hoe gaat de gemeente in 2020 bijdragen aan het geluk en de gezondheid van Tilburgers? De ambities voor komend jaar zijn hoog. En dat moet ook, want we hebben flinke opgaven voor ons liggen. Dit is de inbreng van GroenLinks. 

 

Zoals bijna alle gemeenten hebben we tekorten in het sociaal domein, waardoor goede zorg onder druk komt. Met het bestuursakkoord is een gedurfde keuze gemaakt. Niet bezuinigen, maar eerst kijken hoe de zorg beter kan. We complimenteren het college met het introduceren van hefbomen. Hiermee zet Tilburg mensen boven regels. Slimmer organiseren voor meer kwaliteit en impact, en daardoor zelfs kosten besparen. Een knap staaltje omdenken dat veel vraagt van de organisatie. We waarderen dan ook alle inspanning en zien het resultaat met vertrouwen tegemoet!

Goede ondersteuning is belangrijk, maar liever wil je voorkomen dat dit nodig is. Voor de omslag naar preventie is het nodig de sociale basis te verstevigen. Denk daarbij aan de vele initiatieven vanuit inwoners, wijkcentra, jongerenwerk en andere partners die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en elkaar helpen. We dienen daarom twee moties in, waarmee we vragen om een lange termijn strategie voor het versterken van de sociale basis, en duurzame ondersteuning  voor initiatieven die hieraan bijdragen. 

Ook vinden we dat in een inclusieve stad een Lokale Inclusie Agenda niet mag ontbreken, met als uitgangspunt dat iedereen in Tilburg onbeperkt en volwaardig mee moet kunnen doen. De toegankelijkheid van openbare gebouwen moet vanzelfsprekend zijn. Samen met ONS Tilburg en D66 dienen we dan ook een motie in. Wat ons betreft echt een onderwerp om een inhaalslag te maken.

We zijn blij dat het College ook in deze perspectiefnota het belang van mondiale bewustwording en de sustainable development goals onderschrijft. De huidige kadernota loopt in 2020 af. Voor de evaluatie van deze kadernota en het vervolg geven we graag enkele aandachtspunten mee in een motie.

Verder kijken we uit naar het nieuwe bestaanszekerheidbeleid. GroenLinks vraagt het college ook oog te hebben voor het thema energiearmoede, omdat ook de huishoudens met de laagste inkomens moeten kunnen profiteren van comfortabele, energiezuinige huizen en een lage energierekening.

We willen het college complimenteren met de koers  voor een klimaatneutrale en klimaatbestendige gemeente. We zijn blij dat we hier als GroenLinks een bijdrage aan leveren met groeiende aandacht voor circulaire economie, energie en klimaat. 
Met een klimaatfonds van ruim 20 miljoen euro kunnen we forse stappen zetten. Hiervoor zijn wel concrete plannen nodig. We vragen het college: maak hier haast mee!

GroenLinks vindt dat de versterking van biodiversiteit niet mag ontbreken, gezien de wereldwijde achteruitgang en het belang van een vitale (en gezonde) natuur voor een klimaatbestendige stad. We dienen daarom een motie in om biodiversiteit te koppelen aan de klimaatdoelen. 

We maken ons zorgen over de toekomst van het warmtenet.  We horen dat er ideeën zijn het warmtenet uit te breiden met zo’n 16.000 woningen. Tegelijkertijd horen we dat de kansen voor geothermie steeds verder uit beeld raken. Daar komt bij dat de Amercentrale voor de helft draait op houtsnippers. Op papier duurzaam, in de praktijk levert dit niet minder maar méér CO2 uitstoot op. We vragen het college nadrukkelijk: informeren jullie de raad op tijd, voordat definitieve keuzes worden gemaakt over de toekomst van het warmtenet?

Dan over afval: Tilburgers scheiden hun afval best wel goed. Maar de meeste mensen ervaren op dit moment nog niet dat hun afval een grondstof is (en daarmee waardevol is). Een systeem van belonen kan daarbij helpen. Daarom roepen we het College met een motie op om te starten met een experiment om Tilburgers te belonen voor het scheiden van afval. 

We lezen dat het college snel aan de slag wil met Wijkevoort. Tot nu toe loopt het proces zorgvuldig en we hechten eraan dat die zorgvuldigheid ook naar de toekomst toe overeind blijft. We benadrukken: de ontwikkeling van Wijkevoort moet gebeuren binnen wet- en regelgeving (waar op dit moment veel onzekerheden over zijn) en met oog voor de belangen van omwonenden.  

Verder komt er nieuw evenementenbeleid aan. Daarover willen we opmerken dat we in het bestuursakoord hebben afgesproken dat we gaan kijken hoe kwetsbare locaties zoals het Leijpark kunnen ontlasten. GroenLinks hoopt aandacht voor het beschermen van groen in het evenementenbeleid terug te vinden.  

Tot slot, is het mooi om te zien dat er meer aandacht komt voor een gezonde leefomgeving. Voor een openbare ruimte die uitnodigt tot sporten, bewegen en ontmoeten. We kijken uit naar de visie Positieve gezondheid. Verder zijn we blij dat de gemeente werkt aan meer lopen en fietsen, parkeren op afstand, verkeersveiligheid en schoner vervoer. Want ook dat leidt tot een fijner verblijfsklimaat in de stad. En dat geldt natuurlijk ook voor de culturele en creatieve sector, de makers: heel belangrijke aanjagers voor een bruisende stad. 

Voorzitter, GroenLinks is blij dat de centrale waarden gezondheid en geluk in deze Perspectiefnota ook een centrale plek hebben, al vragen die nog wel verdere uitwerking. We kijken uit naar de vertaling hiervan in de begroting 2020. Want een gezond en gelukkig Tilburg, daar doen we het voor!