1. Is het college op de hoogte van de verwijdering van het groen aan de burgemeester Broxlaan ten behoeve van de kermis. Zo ja, waarom wordt dit toegestaan en op welke mogelijke andere plekken is dit mogelijk nog meer gebeurd? Wat is hierover opgenomen in de pachtvoorwaarden? Indien dit buiten het medeweten van de gemeente om is gebeurd, welke acties worden dan ingezet om te handhaven?

2. Is het college het met GroenLinks eens dat dit soort praktijken niet meer van deze tijd zijn, gezien de toenemende waarde van groen in de stad voor beleving, ecologische waarde en hittestress?

3. Is het college bereid zich in te spannen om ervoor te zorgen dat evenementen in de binnenstad meer in balans met de groenvoorzieningen in de stad kunnen plaats vinden, om onnodige verwijdering van groen te voorkomen?

4. Indien het verwijderen van het groen voor de kermis in samenspraak met de gemeente heeft plaatsgevonden, wat is er gedaan aan communicatie, en op welke manier gaat deze verwijdering gecompenseerd worden? Wat is hiervan het kostenplaatje voor de gemeente, inclusief de verwijdering?