GroenLinks steunt energievisie gemeente Tilburg

De Tilburgse gemeenteraad heeft op maandag 11 september 2017 ingestemd met de energievisie die het College aan de raad had voorgelegd. De energievisie heeft nog een sterk verkennend karakter en moet verder uitgewerkt worden in concrete plannen. Maar de ambities zijn helder: een klimaatneutrale warmtevoorziening rond 2024, een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening rond 2039 en een klimaatneutrale gasvoorziening in 2045. Daarbij heeft het College aangegeven om jaarlijks in de cyclus van planning en controle (perspectiefnota, begroting, jaarstukken) de raad te informeren over realisatie van twee belangrijke streefwaardes: vermindering van energiegebruik met 2 procent per jaar en toename van duurzame energie met twee procent per jaar.

Een week eerder was de energievisie al in de raadscommissie Leefbaarheid besproken, waarbij de fractie van GroenLinks zich nog kritisch toonde ten aanzien van enkele punten.

- Ten eerste was de positie van de energievisie in het geheel van duurzaamheidsdocumenten niet helder. De dossierkast van de portefeuille duurzaamheid in Tilburg is goed gevuld, maar begint steeds meer een rommeltje te worden. Wethouder de Vries heeft daarop toegezegd een overzicht te schetsen, waarmee een helder beeld gaat ontstaan hoe de verschillende onderdelen van het duurzaamheidsbeleid met elkaar samenhangen.

- Ten tweede was het voor de GroenLinks fractie niet duidelijk op welke wijze deze energievisie een vervolg zou krijgen. Daarop heeft wethouder de Vries toegezegd om voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen een overzicht op te stellen, hoeveel geld en manuren nodig zal zijn om uitwerking van deze energievisie te realiseren.

- Ten derde uitte de fractie van GroenLinks enige irritatie ten aanzien van het feit dat eerdere voorstellen van de raad - die met een meerderheid van stemmen waren aangenomen - niet of nauwelijks door het College zijn opgepakt. Het gaat bijvoorbeeld om uitwerking van het initiatiefvoorstel 'verduurzaming warmtenet' en de motie 'klimaatbegroting'. Ten aanzien van het warmtenet heeft wethouder de Vries toegezegd dat er opdracht gegeven zal worden aan de Omgevingsdienst om meer toe te zien op uitvoering van de Wet Milieubeheer. In die wet staat beschreven, dat een bedrijf verplicht is om milieu-investeringen te plegen, wanneer die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Het vermoeden bestaat, dat dit bij het warmtenet aan de orde is - waar leidingen beter geïsoleerd kunnen worden. Ten aanzien van de motie klimaatbegroting heeft het College in het eindvoorstel van de energievisie beschreven op welke wijze ze klimaatdoelstellingen wil betrekken bij de jaarlijkse cyclus van controle en planning. GroenLinks ziet dit als een goede start.

- Ten vierde wees de fractie van GroenLinks het College erop dat er meer middelen nodig zijn om verduurzaming van oude koopwoningen in Tilburg te realiseren. Wethouder de Vries liet daarop weten dat de raad voorafgaand aan de begroting voor 2018 (in november), de resultaten toegestuurd zal krijgen van een onderzoek naar de behoefte naar duurzaamheidsleningen in Tilburg (naar aanleiding van een motie van GroenLinks bij de begroting voor 2017). Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de fractie van GroenLinks het College vragen om meer middelen beschikbaar te stellen.

Bij de behandeling van de energievisie in de gemeenteraad, is nog gediscussieerd over een motie van de PvdA. De fractie van de PvdA was ontevreden over de uitwerking van de klimaatbegroting en wilde dat het College niet alleen streefwaardes, maar ook bindende afspraken zou opstellen in de vorm van een klimaatverordening. GroenLinks heeft de motie van de PvdA niet ondersteund, vanwege het feit dat het College in het eindvoorstel de streefwaardes voor energiebesparing en toename van duurzame energie heeft verhoogd van 1,5 naar 2 procent per jaar (wat volgens GroenLinks ook nodig was). Daarnaast beschouwt de fractie van GroenLinks deze streefwaardes als een goede start voor versnelling van een klimaataanpak waarbij een klimaatneutrale stad gerealiseerd dient te worden. Mocht in de aankomende jaren blijken dat het College als verantwoordelijk bestuur, zich onvoldoende heeft ingespannen om die streefwaardes te realiseren, dan gaat de GroenLinks fractie ervan uit dat de raad over voldoende middelen beschikt om het beleid bij te kunnen sturen.