GroenLinks ziet kansen voor circulair inkopen

Door het kabinet is er een nieuwe doelstelling geformuleerd om als overheid circulair in te kopen. Namens de fractie van GroenLinks stelt Bas van Weegberg vragen aan het Tilburgse college van B&W. 

 

 

Geacht college,

Op vrijdag 29 juni heeft staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de ambities van het kabinet worden uiteengezet omtrent de agenda’s voor versnelling richting een circulaire economie. Een van de doelstellingen die hierin staat geformuleerd, is een besparing van 1 Megaton CO2 in 2021 door middel van circulair inkopen door alle overheden samen. Daarnaast is recent door Pianoo, expertisecentrum in aanbesteden, de mogelijkheid geboden voor decentrale overheden om zich aan te melden voor expertondersteuning op het gebied van circulair inkopen. 

Ook de gemeente Tilburg heeft een grote opgave liggen als het gaat om de transitie naar een circulaire economie. In het bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’ is uitgesproken dat er door de gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair wordt ingekocht. GroenLinks ziet kansen om extra stappen te zetten op het gebied van circulaire inkoop. Dat brengt ons op de volgende vragen: 

1.1  Is het college bekend met de inhoud van de Kamerbrief van staatssecretaris Van Veldhoven van 29 juni jongstleden?                                        

1.2 Steunt het college de ambitie van het kabinet om 1 Megaton CO2 te besparen voor 2021 door alle overheden gezamenlijk? 

2.1 Heeft het college inzichtelijk wat de bijdrage van de gemeente Tilburg moet zijn om deze doelstelling te realiseren?                                            

2.2 Zo ja, hoeveel omvat deze bijdrage?                                                                                                                                                                      

2.3 Zo nee, is het college bereid om in kaart te brengen hoeveel de bijdrage van de gemeente Tilburg zal zijn? Wil het college hier de raad schriftelijk over informeren en op welke termijn?

3.1 Is het college bekend met de mogelijkheid tot aanmelding voor de expertondersteuning op het gebied van circulair inkopen van Pianoo?                                   

3.2 Zo ja, heeft het college de gemeente Tilburg hiervoor aangemeld?                                                                                                                              

3.3 Zo nee, is het college bereid om onze gemeente alsnog aan te melden voor de reservelijst?

Namens de fractie van GroenLinks, 

Bas van Weegberg