Inbreng GroenLinks begroting 2019

GroenLinks staat voor een groene, sociale, en open gemeente, waar verbinding en vertrouwen centraal staan. Daarom is GroenLinks blij met de stevige ambities voor de komende jaren. Tilburg investeert fors in het sociaal domein, het klimaat en de openbare ruimte.

Sociaal domein

Tilburg wil een inclusieve stad zijn: dat betekent problemen zoveel mogelijk voorkomen, werken aan bestaanszekerheid en ondersteuning bieden waar nodig. Op een manier die écht werkt. Dat is nog niet zo makkelijk. Alle gemeenten in Nederland, ook Tilburg, moesten het de afgelopen jaren doen met minder geld vanuit het Rijk voor het sociaal domein, terwijl de vraag naar zorg juist is gestegen. 

GroenLinks is trots op de moed die wordt getoond, om bij dit grote vraagstuk niet meteen op de bezuinigingsknop te drukken. Nee, we nemen 2 jaar de tijd, om te onderzoeken welke maatregelen echt bijdragen aan gezondere, gelukkigere Tilburgers. Dit betekent wel dat we enorme ingrepen moeten doen om de oplopende kosten die voor de komende jaren voorzien zijn, terug te dringen. We hoeven gelukkig niet bij nul te beginnen: met projecten als het vertrouwensexperiment, een goede start voor kinderen en het schuldenoffensief, laat Tilburg al langer zien voorop te lopen met vernieuwende maatregelen.

In de begroting lezen we, dat er meer moet worden doorverwezen naar de sociale basis. We steunen de omslag naar preventie, maar is er ook  over nagedacht hoe de informele zorg in de wijken versterkt moet worden om dit toenemend beroep goed op te vangen? We vragen het college daarom in 2019 te monitoren, of de informele zorg in de wijken voldoende draagkrachtig is voor deze taak.  

Ook  zorgprofessionals moeten  kunnen doen waar ze goed in zijn: namelijk zorgen voor mensen. Voor een goede balans tussen verantwoording en vertrouwen, vragen we het college te onderzoeken hoe de regeldruk verminderd kan worden, en verbeteringen door te voeren in de nieuwe manier van inkopen.  We horen graag een reactie van het college hierop. 

GroenLinks kijkt uit naar de nieuwe aanpak die er gaat komen om mensen aan het werk te helpen. Persoonlijke dienstverlening en uitgaan van de eigen motivatie bieden kansen om zoveel mogelijk mensen duurzaam aan de slag te krijgen. 

Ook gezondheid verdient een nieuwe aanpak: Tilburgse inwoners zijn gemiddeld minder gezond dan in andere steden. Het belang van gezondheid wordt door dit college gelukkig onderkend, maar nu nog wat eenzijdig verbonden aan sport en bewegen. Wat GroenLinks betreft gaan we de komende periode breder inzetten op gezondheidsbevordering. We denken hier graag over mee. 

Klimaat

Het beperken van klimaatverandering is een enorme opgave, het tempo moet omhoog. Investeren in het opwekken van duurzame energie, het isoleren van woningen en onze stad klimaatbestendig maken voor de toekomst. We zijn blij met de plannen voor meer  groen en minder steen, en met de plannen voor een aardgasvrij Quirijnstok. 

GroenLinks wil dat  ook mensen met minder geld in sociale huurwoningen kunnen profiteren van comfortabele huizen en een lage energierekening. We vragen het college daarom begin 2019 te komen met een energieagenda, met daarin een concrete aanpak van energiearmoede, en de woningcorporaties hierbij te betrekken. 

Circulaire economie staat eindelijk hoger op de agenda. De overgang naar een circulaire economie vraagt veel, maar biedt ook grote kansen voor het bedrijfsleven. We vragen het college daarom wanneer we de agenda Tilburg Circulair kunnen verwachten?

Van nieuwe  bedrijven vinden we dat ze iets moeten  toevoegen voor de werkgelegenheid en voor verduurzaming,  zo staat er in het bestuursakkoord vermeld.  Het is ook niet meer van deze tijd om hier bedrijven te laten landen die hier geen aandacht voor hebben.  Hoe gaat het college hier zorg voor dragen? En wat vragen we van bestaande bedrijven? 

Helaas is het zo dat de afvalstoffenheffing omhoog moet. Afval is een grondstof, en inwoners zouden beloond moeten worden voor het goed scheiden ervan. We vragen het college daarom, of belonen alsnog een serieuze plek in het nieuwe afvalbeleid kan krijgen. 

Openbare ruimte

In lijn met het bestuursakkoord zien we dat duurzame mobiliteit een belangrijk speerpunt blijft. Snelfietsroutes, een fietsenstalling in het Dwaalgebied, meer ruimte voor voetgangers: allemaal stappen waar GroenLinks enthousiast van wordt.  Wel horen we graag wanneer we het plan voor het weren van sluipverkeer in de binnenstad eindelijk kunnen verwachten? En een plan voor emissieloos vervoer? 

Het Koningsplein wordt eindelijk aangepakt: van betonnen woestijn naar groene oase. Ook de binnenstad gaat groener worden. Het geld ligt klaar, maar er lopen nu nog teveel werkzaamheden.  Toch vraagt GroenLinks het college of we op sommige plekken al eerder aan de slag kunnen met vergroenen. 

We zijn blij dat er budget beschikbaar komt voor het cultuurplan de komende 2 jaar,  met aandacht voor makers, voor vernieuwing, kunst en cultuur op scholen en in de wijken. Goed ook dat wordt bekeken hoe de Hall of Fame een vaste waarde kan blijven in de Spoorzone. Want laten we niet vergeten, dat dit een van de grootste trekkers van bezoekers is in de Spoorzone.

Over publiekstrekkers gesproken: De komende maanden werken we aan een nieuw evenementenbeleid. We zijn blij dat er kritisch gekeken gaat worden naar het gebruik van kwetsbare locaties, zoals het Leijpark. Daarnaast biedt het nieuwe beleid een kans om duurzame stappen te zetten: kan het college toezeggen dat duurzaamheid een serieus onderdeel gaat worden van het nieuwe evenementenbeleid?

Tot slot vinden we het goed dat er samen met de inwoners van onze stad werk gemaakt wordt van het  verbeteren van wijken en buurten. In de ene wijk is zwerfvuil een probleem, in een  andere wijk kan het groenonderhoud beter. Goed dat buurtbewoners hierbij worden betrokken  en dat er geëxperimenteerd gaat worden met wat het beste werkt. 

Deze begroting geeft de ruimte om te investeren in wat echt belangrijk is voor een gezond en gelukkig Tilburg. We investeren in mensen, óok in de toekomstige generaties. GroenLinks is daar trots op. Natuurlijk zullen de we uitvoering van deze ambities de komende jaren scherp blijven volgen.