Tilburg investeert in perspectief; een nieuwe koers participatie en meedoen naar vermogen

In de raadsvergadering van juli 2019 heeft de gemeenteraad van Tilburg unaniem ingestemd met een nieuw kadernota arbeidsparticipatie (Tilburg Investeert in Perspectief). Dit betekent een nieuwe koers voor de bijstand en daarmee werk en inkomen in onze stad. GroenLinks is erg enthousiast over deze nieuwe plannen. Met meer begeleiding, maatwerk, eigen regie en vertrouwen worden Tilburgers in hun kracht gezet. Hierbij is uitstroom naar werk niet meer heilig, meedoen wel! 

GroenLinks heeft de plannen van het college op een aantal vlakken nog bijgestuurd met aangenomen voorstellen.
Zo gaat de gemeente Tilburg:
- meer investeren in de bekendheid en toegankelijkheid van de studietoeslag voor studenten met een arbeidsbeperking;
- maken we werk van een sociale coöperatie van ondernemers in de bijstand;
- gaat het college onderzoeken of de kinderopvang (financieel) toegankelijker gemaakt kan worden voor kinderen waarvan de ouders een opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen;
- gaat het college onderzoeken of stimuleringspremies, die nu ten gunste komen aan werkgevers, terecht kunnen komen bij werknemers om zo de armoedeval te voorkomen wanneer mensen vanuit de bijstand gaan werken. 

Het nieuwe beleid gaat in per 2020 en komt als opvolger van NOMA. Het laatste jaar is er uit ervaringen van diverse pilots en experimenten (Vertrouwensexperiment, Aanpak Doe Mee, integratie en participatie vluchtelingen), gesprekken met de stad en bijstandsgerechtigden een nieuwe visie ontstaan hoe we Tilburgers willen laten participeren en meedoen naar vermogen. 

Deze nieuwe visie en uitvoering laten een duidelijke link zien met de kanteling in de transformatie van het sociaal domein (in navolging van de Agenda Sociaal 013) en daarmee ook met samenhangende leefgebieden; zorg, onderwijs, bestaanszekerheid, sociale basis. De gemeente Tilburg zet voor haar inwoners meer in op preventie en maatregelen aan de voorkant. In dit geval om meer mensen te stimuleren mee te doen, zich te ontwikkelen en ontplooien en te participeren. 

In de nieuwe plannen krijgen zowel bijstandsgerechtigden als ook inwoners die geen bijstand krijgen (NUGgers) de mogelijkheid om mee te doen aan een activeringsprogramma. Hiervoor wordt meer begeleiding uitgetrokken (trajectregisseurs), waarbij gekeken wordt naar diverse vormen van leefgebieden en daarmee dus ontwikkelmogelijkheden die deelnemers hebben. Deze aanpak zal uiteindelijk ingezet worden voor de mensen die relatief direct bemiddelbaar zijn en mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 

Door meer in te zetten op werken vanuit vertrouwen, eigen regie en maatwerk en bredere uitstroomprofielen willen we Tilburgers verleiden zich te ontwikkelen en ontplooien om daarmee deel te kunnen aan de arbeidsmarkt en samenleving.