Is Tilburg voldoende voorbereid op extreme weersomstandigheden?

De afgelopen weken was er in grote delen van Europa sprake van extreme hitte en droogte, en ook Tilburg is hierbij niet de dans ontsprongen. Nu deze lange periode van extreme droogte achter de rug lijkt te zijn, is het verleidelijk weer over te gaan tot de orde van de dag. Extreme weersomstandigheden zullen echter steeds vaker voorkomen, en de afgelopen periode is wat GroenLinks betreft een duidelijk signaal dat we in hoog tempo door moeten blijven gaan met het klimaatbestendig maken van Tilburg. 

Het klimaatbestendig maken van Tilburg betekent meer natuur, voor verkoeling, vooral in de versteende delen van de stad, en maatregelen tegen wateroverlast. Gezien de afgelopen periode en de duidelijke ambities in het bestuursakkoord, heeft GroenLinks vragen gesteld aan het College. De vragen van GroenLinks zijn tweeledig:

1a. Heeft het college grofmazig in beeld wat de impact is geweest van de droogte de afgelopen periode op de natuur in en om Tilburg? Zo ja, kunt u de stand van zaken toelichten?

1b. Welke maatregelen zijn er genomen of kunnen er nog genomen worden om de meest kwetsbare bomen en planten te laten overleven?

2a. In de afgelopen jaren zijn er in Tilburg al diverse maatregelen genomen om in het kader van klimaatadaptatie, zoals de aanleg van blauwe aders voor de opvang van overmatige regenbuien en het vergroenen van buurten en wijken voor verkoeling. Als we kijken naar de frequentie en de impact van extreem weer, is het tempo waarin dit gebeurt hoog genoeg?

2b. Volgens het Landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie https://ruimtelijkeadaptatie.nl/deltaplan-ra/ moeten Nederlandse gemeenten uiterlijk in 2019 de gestandaardiseerde klimaatstresstest hebben afgenomen, waardoor de kwetsbare delen van de stad in beeld komen en gericht aangepakt kunnen worden. Is deze stresstest in Tilburg al afgenomen, en zo ja, wat is er bovenop de huidige maatregelen nog meer nodig om Tilburg klimaatbestendig te maken?

Namens de GroenLinks fractie,

Evelien Kostermans