Werkende armen in Tilburg

GroenLinks maakt zich grote zorgen om de groeiende armoede onder werkende armen. Meer perspectief op bestaanszekerheid en meer beleidsaandacht voor deze groep is wenselijk. Meedoen moet lonen. Raadsleden Liesje Carlier en Dwayne Heuvelmans hebben daarom hierover aan het college vragen gesteld. Hoe staat het met de werkende armen in Tilburg?

NRC berichtte gisteren* dat een groeiend aantal werkenden in armoede leeft. De meer dan 300.000 werkende Nederlanders die in armoede leven, wonen voornamelijk in grote steden. Hierbij vermeldt NRC dat gemeenten deze groep vaak onvoldoende in het vizier hebben om effectief op te kunnen treden en hun armoede te verminderen.

Binnen de groep werkende armen is er een oververtegenwoordiging van ZZP’ers, alleenstaanden (met kinderen) en mensen met een migratieachtergrond die grote moeite hebben het hoofd boven water te houden. Aan deze groep kunnen werkende mensen met een arbeidsbeperking worden toegevoegd**, aangezien zij vaak minder uren werken en tegen minimumlonen.

GroenLinks maakt zich grote zorgen om de groeiende armoede onder werkende armen. Meer perspectief op bestaanszekerheid en meer beleidsaandacht voor deze groep is wenselijk. Meedoen moet lonen. De gestelde vragen aan het college zijn:

1. Huidige situatie:

  • In hoeverre herkent het college zich in de berichtgeving van NRC en het onderzoeksrapport van het Sociaal Cultureel Planbureau rondom armoede onder werkenden in Nederland?

  • Kan het college inzicht geven hoe groot de groep werkende armen in Tilburg is en welke groepen daarbinnen oververtegenwoordigd zijn?

2. Huidige maatregelen:

  • Heeft de gemeente Tilburg aandacht voor het verminderen van armoede onder werkenden in haar beleidsprogramma’s en welke initiatieven neemt zij daartoe?

  • Welke mogelijkheden worden ondernomen om de groep arme werkenden te bereiken en in hoeverre lukt dat?

  • Ziet het college meer mogelijkheden om contact te leggen met werkgevers, vakbonden en clubs van zzp’ers om arme werkenden beter te bereiken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

  • Ziet het college meer mogelijkheden om armoede onder werkende Tilburgers te verminderen, door bijvoorbeeld de Meedoenregeling of het Woonlastencompensatiefonds uit te breiden, de toegang tot de schuldhulpverlening voor zzp’ers verder te vergroten of de toegang tot kinderopvang voor werkende ouders te vergemakkelijken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

3. Toekomst:

  • Is het college bereid om werkbare initiatieven en inzichten uit andere gemeenten die specifiek aandacht hebben voor werkende armen mee te nemen in de vorming van een nieuw bestaanszekerheidbeleid? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

  • Ziet het college mogelijkheden om specifieke aandacht en een gerichtere benadering voor zzp’ers, alleenstaanden (met of zonder kinderen), mensen met een migratieachtergrond en werkenden met een arbeidsbeperking mee te nemen in de vorming van een nieuw bestaanszekerheidbeleid? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Namens de GroenLinks fractie,
Liesje Carlier en Dwayne Heuvelmans

* Artikel NRC: Arme werkenden staan niet op de radar
** Participatiewet maakt werken onaantrekkelijk voor gehandicapten