Versterken en verbinden van natuur met oog voor biodiversiteit 

 • We verbinden onze stadsregionale parken tot aan het groen bij de voordeur van de Tilburger. Het groen moet ook aantrekkelijk zijn en uitnodigen tot ontmoeten en bewegen. We geven meer ruimte aan wandelen, fietsen en andere verantwoorde vormen van recreatie die de cultuurhistorische en natuurwaarde van het landschap intact laten. Dit doen we samen met bewoners, boeren, buurgemeenten, provincie en waterschappen.
 • We gaan door met het ‘ontsnipperen’ van natuur door het aanleggen van ecologische verbindingszones en nieuwe natuur (zoals onlangs met de Reeshofweide). Landgoed Prinsenhoef ligt midden in de landgoederenzone van Stadsbos013 en behoort tot het cultuur- én natuurhistorisch erfgoed. GroenLinks wil voor het landgoed een natuurbestemming. De ontwikkeling van Waterlandschap Pauwels zetten we door en ook het gebied Zwaluwenbunders wordt tot natuur ontwikkeld. We creëren een biodivers landschap als een aantrekkelijk en koel uitloopgebied voor Tilburg Noord, dat makkelijk te voet of op de fiets bereikbaar is. Verdroging van het buitengebied gaan we tegen met overtollig regenwater uit de stad.
 • Het tegengaan van verdroging is overal een belangrijk punt. We voorkomen zoveel mogelijk verdere uitbreiding van de waterwinning in Tilburg en daling van de grondwaterstand.
 • We bouwen zoveel mogelijk binnen het nu al bebouwde gebied (‘inbreiden’ boven uitbreiden), waarbij een groene en klimaatadaptieve inpassing uitgangspunt zijn.
 • Natuurinclusief bouwen wordt de norm en wordt als voorwaarde opgenomen in de gemeentelijke omgevingsplannen. Hiermee bevorderen we de aanwezigheid van natuur in de directe woonomgeving. Zo is bij nieuwbouwlocaties minimaal 80 m2 openbaar groen per woning de norm. Bij inbreiding moet dit gecompenseerd worden in het projectgebied of in de directe nabijheid. Dit kan ook met ‘innovatief groen’, zoals daktuinen (‘meervoudig ruimtegebruik’).

Een groene en schone woonomgeving

 • Versteende plekken in de openbare ruimte die niet gebruikt worden (bijvoorbeeld heel brede trottoirs of overbodige parkeerplekken) worden vergroend om de leefkwaliteit te verhogen en beter om te kunnen gaan met hitte, droogte en wateroverlast.
 • We zorgen voor het zo snel mogelijke (her)planten van bomen en met voorrang in oude (vaak niet groene) wijken en buurten en daar waar de impact het grootste is. Naast nog meer minibossen (tiny forests), buurttuinen en ander buurtgroen in buurten en wijken, voor iedereen op loopafstand. Daar waar weinig ruimte is, zetten we in op innovatief groen: klimzuilen, lantaarngroen, verticale tuinen of daktuinen.
 • De succesvolle subsidieregeling voor geveltuintjes en groene daken behouden we. Net als de voorlichtingscampagnes voor meer groen in de tuin. Hier trekken we samen met de woningcorporaties in op.
 • Bijna alle basisscholen in gemeente Tilburg hebben inmiddels een groen schoolplein. Dit realiseren we ook voor de laatste basisscholen. Ook voor het voortgezet onderwijs willen we groene schoolomgevingen gaan realiseren. 
 • We gaan door met de realisatie van groene en aantrekkelijke speel- en beweegplekken voor alle leeftijden. 
 • De door GroenLinks aangescherpte bomenverordening (regels over bomenkap) waarbij de klimaatadaptieve waarde van bomen een plek heeft gekregen, handhaven we strikt en verbeteren  we verder indien nodig.
 • We koppelen de afvoer van regenwater zoveel mogelijk af van het riool om overstroming te voorkomen en grondwater aan te vullen. Ook hebben we oog voor de kwaliteit en sponswerking van de bodem.
 • Een gezonde omgeving vraagt ook om een betere luchtkwaliteit. Daarom willen we bijvoorbeeld houtstook ontmoedigen met onder andere subsidies voor verwijdering van oude houtkachels en open haarden die veel fijnstof uitstoten en met voorlichting over zo schoon mogelijk stoken. Ook een gemeentelijk vuurwerkverbod voor particulieren helpt om de luchtkwaliteit te verbeteren en overlast voor mens en dier te verminderen.
 • GroenLinks wil géén mestverwerkingsfabriek in Tilburg Noord. De provincie is bevoegd gezag, maar we vinden dat het gemeentebestuur alle mogelijkheden moet benutten om deze ontwikkeling op de Spinder te voorkomen.