Echte duurzaamheid centraal bij energie- en warmtevoorzieningen

 • In de komende periode moet voor alle wijken en dorpen duidelijk worden hoe en wanneer we duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar de omslag naar gasloze woningen zullen maken. In de wijken waar nog geen duurzaam alternatief voorhanden is, zetten we in op tussenoplossingen zoals hybride systemen en isolatie, zodat er hoe dan ook CO2-reductie plaatsvindt. Sowieso gebeurt alles in goed overleg met de bewoners. 
 • Met de Regionale Energie en Klimaatstrategie realiseren we vijftig windmolens samen met de andere gemeenten in de regio Hart voor Brabant. Vóór 2030 realiseren we ongeveer twintig windturbines in clusters langs de ring van Tilburg en de A58. Dat gebeurt grotendeels op de bedrijventerreinen in combinatie met de opwekking van grootschalige zonne-energie. Daarbij gebruiken we diervriendelijke technologie om hinder voor vogels zo veel mogelijk te beperken. 
 • Investeringen in grootschalige energieopwekking combineren we met investeringen in nabijgelegen natuur en het landschap. De energiehubs rond Tilburg kunnen door de aanleg van groenstructuren bijdragen aan waterberging, biodiversiteit en het tegengaan van hittestress.
 • GroenLinks is voorstander van de oprichting van een publiek energiebedrijf, waarin de gemeenten binnen de regio Hart van Brabant regie nemen over de opwekking van duurzame energie die zoveel mogelijk ten goede komt aan onze inwoners en hun omgeving.
 • We hanteren de ‘zonneladder’ als afwegingskader bij het inpassen van zonne-energie in onze gemeente. De zonneladder geeft de eerste voorkeur aan lege daken en voorkomt dat zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond gelegd worden als dat niet nodig is. Voor onze gemeente sluiten we natuurgebieden bovendien geheel uit als mogelijke locaties voor zonnevelden.
 • We blijven streven naar een gemeente waar geen houtige biomassa wordt verstookt voor de opwekking van warmte, en kiezen voor echt duurzame vormen van hernieuwbare energie en warmte. We zijn daarom geen voorstander van uitbreiding en grotere afhankelijkheid van het Amernet in de huidige vorm. De afspraken voor uitbreiding van het warmtenet moeten daarom tegen het licht gehouden worden, waarbij we de aspecten keuzevrijheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid nadrukkelijk betrekken. 
 • Wij willen dat de stadsverwarmingsleverancier van het Amernetwerk de komende vier jaren meer investeringen gaat plegen in het isoleren van het verouderde netwerk met energieverspillende leidingen en het verbeteren van de woningaansluitingen in Tilburg Noord en West. Dit draagt bij aan een aanzienlijke verlaging van CO2 -uitstoot en leidt tot lagere energielasten voor huurders en eigenaar-bewoners.
 • GroenLinks is voorstander van de aanleg van een echt duurzame en kleinschaliger warmtenetten, zoals het  ‘5e generatie warmte-koudenet’, om alle gebouwen in Tilburg-Zuid op termijn echt duurzaam te kunnen verwarmen met aardwarmte en door de uitwisseling van restenergie tussen woningen, bedrijven (denk aan de ijsbaan) en maatschappelijke instellingen (zoals het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). Gemeentelijke regie bij deze publieke dienst is een noodzakelijke randvoorwaarde.
 • De gemeente neemt energie af bij een energieleverancier die hoog scoort op duurzaamheid.

 

Meer zeggenschap, eigenaarschap en steun bij omslag naar duurzame energie- en warmtevoorzieningen

 • We bestrijden ‘energiearmoede’ en zorgen ervoor dat iedereen kan profiteren van duurzame energie en goed geïsoleerde woningen. De gemeente zorgt er met de woningcorporaties voor dat alle sociale huurwoningen voor 2030 goed geïsoleerd en energiezuinig zijn. Huishoudens met lage inkomens en studenten krijgen gratis advies en hulpmiddelen voor energiebesparing en financiële steun voor de omslag naar een gasloze woning. Zo verlagen we energierekeningen, verhogen we het comfort in de woningen én sparen we het milieu. 
 • Met collectieve inkoopacties,  energie-advies, laagdrempelige leningen en subsidies bevordert de gemeente dat inwoners meer zonnepanelen op de daken van hun woningen leggen en hun huis isoleren.
 • Met bedrijven en instellingen maken we afspraken over zonnepanelen op grote daken, zoals op grote bedrijfshallen. 
 • Voor de energiehubs (opwek zon en windenergie rond de stad) wil GroenLinks dat die voor ten minste 50% eigendom van omwonenden zijn (via lokale energiecoöperaties). De plannen daarvoor ontwikkelen we in samenspraak met omwonenden en lokale energiecoöperaties.
 • Een deel van de opbrengst van de windmolens en grote zonnevelden in Tilburg wil GroenLinks via een omgevingsfonds naar groene en sociale projecten laten gaan die ten goede komen aan omwonenden en aan de kwaliteit van hun leefomgeving (van speeltuin tot dorpshuis en van schoolproject tot steun voor lokale sportclubs). 
 • We willen dat iedereen kan meeprofiteren van duurzaam opgewekte energie, ook onze inwoners met wat minder te besteden. Daarom reserveren we bij elke energiehub die in onze gemeente gerealiseerd wordt een deel van de participaties voor deze inwoners. Hiermee wordt de opbrengst van de duurzaam opgewekte energie direct in mindering gebracht op hun energierekening, waardoor ze geen last hebben van korting op toeslagen of andere inkomensbeperkingen zoals bijvoorbeeld schulden.