De discussies over MeToo, Black Lives Matter maar ook het wrange optreden tegenover LHBTIQ+’ers in Europese landen laten zien dat er nog een wereld te winnen valt waarin iedereen zichzelf kan zijn. Tegen discriminatie treden we stevig op. We kunnen niet tolereren dat, zoals recente enquêtes laten zien, 1 op de 5 Tilburgers discriminatie ervaart, vooral vanwege huidskleur, religieuze en/of etnische achtergrond.

GroenLinks blijft inzetten op een divers kunst- en cultuurbeleid en kleurrijke evenementen om het verdraagzame karakter van de gemeente te uiten. We brengen (jonge) Tilburgers met elkaar in verbinding door hen samen te brengen bij dit soort evenementen, maar ook in het onderwijs en bij sport- en cultuur(verenigingen). We ondersteunen Tilburgers, in individueel en collectief verband, die het inclusieve karakter van stad en dorpen willen versterken en uitdragen.

Gemeentebestuur en -organisatie afspiegeling van de Tilburgse bevolking

 • De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie moeten een afspiegeling zijn van de gemeente en haar inwoners. De diversiteit van onze bevolking komt nog niet helemaal tot uiting in de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Daarom ondersteunen we initiatieven, zoals cursussen ‘politiek actief’, om nieuwe doelgroepen bekend te maken met de gemeentepolitiek. Daarom ook willen we dat de gemeente actief personeel werft dat de diversiteit van de gemeente weerspiegelt. Dat geldt met name voor functies in de top en stageplaatsen.
 • Binnen de gemeentelijke organisatie werken we voortdurend aan een veilige werkomgeving waar je jezelf mag zijn en investeren we in passende, moderne en eigentijdse verlof- en ziekteregelingen.
 • GroenLinks wil dat er diversiteitsfunctionarissen worden aangesteld die zorgen voor scholing, advies en contacten zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Uit ervaringen bij andere organisaties blijkt dat trainingen voor selecteren zonder vooroordelen en voor omgaan met diversiteit op de werkvloer erg nuttig zijn.
 • Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeente Tilburg een nieuwe Inclusie-agenda vastgesteld die zich richt op vrouwen, Tilburgers met een beperking, LHBTIQ+’ers en Tilburgers met een cultureel diverse achtergrond. Om de positie en participatie van deze groepen te versterken en voldoende impact te kunnen bereiken, verhogen we de budgetten voor diversiteit en inclusie.

Organisaties voor inclusie ondersteunen en optreden tegen discriminatie

 • De gemeente bestrijdt samen met werkgevers discriminatie op de werkvloer en er komt ook meer aandacht voor discriminatie in de horeca. We moedigen inwoners aan discriminatie te melden en het loket hiervoor maken we beter zichtbaar.
 • De klas of collegezaal is een veilige thuishaven, diversiteit en inclusie is de norm. We ondersteunen onderwijs- en kennisinstellingen in de stad met gastlessen hoe om te leren gaan met diversiteit en het tegengaan van pesten. We ondersteunen het opzetten van Gender Sex Alliances (GSA’s) bij alle scholen in de gemeente. Veiligheid, vrijheid en weerbaarheid krijgen een centrale plek in de volgende Lokale Educatieve Agenda (LEA).
 • We handhaven de bestaande kennisinfrastructuur die in de stad aanwezig is over vrouwen- en LHBTIQ+-emancipatie en zorgen voor een passende en structurele huisvesting voor Feniks en het COC. We bevorderen samenwerking met nieuwe initiatieven en organisaties die in de gemeente ontstaan. Daarbij streven we ook naar het versterken van de kennisinfrastructuur in de gemeente voor culturele diversiteit en inclusie. We onderzoeken de mogelijkheden van een structurele plek (Inclusie-huis) waar alle organisaties gehuisvest kunnen zitten.
 • We maken ons zorgen om de verharding van maatschappelijke tegenstellingen en intolerantie. De burgemeester zien wij als boegbeeld van emancipatie, het uitdragen van diversiteit en het tegengaan van discriminatie en (seksuele) intimidatie in onze gemeente. Als de huidige burgemeester geen nieuwe ambtstermijn begint, wordt de volgende burgemeester van Tilburg voor het eerst geen man.
 • De gemeente Tilburg is op initiatief van GroenLinks gestart met een succesvolle pilot voor een Huurteam. Dit maken we structureel, zodat Tilburgers altijd geholpen worden bij discriminatie en uitbuiting op de woningmarkt.
 • Via opdrachten, aanbestedingen en subsidies bevorderen we inclusieve werkvloeren bij Tilburgse instellingen en bedrijven. We willen een gemeentebrede pilot met anoniem solliciteren met de gemeente als kartrekker.
 • We investeren in het verhogen van de aangifte- en meldingsbereidheid rondom delicten waarbij discriminatie een rol speelt. De burgemeester moet ervoor zorgen dat de politie hier voldoende capaciteit voor vrijmaakt en inzet op een goede en zorgvuldige registratie.
 • We pakken discriminatie, racisme, seksisme en homohaat stevig aan. Organisaties en bedrijven die zich hier schuldig aan maken, kunnen hun vergunning verliezen. Bij discriminatie in de horeca treedt de burgemeester handhavend op.

Inclusie zichtbaar maken én vieren

 • We onderschrijven volledig de ambities uit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De laatste jaren investeerden we in het toegankelijk maken van gemeentelijke gebouwen, hotspots Spoorzone/Piushaven en bushaltes. De komende jaren zetten we versneld in op het toegankelijk maken van onderwijslocaties, wijkgebouwen, sportvoorzieningen en cultuurinstellingen. Al het maatschappelijk vastgoed in Tilburg is in 2026 volledig toegankelijk. We zorgen dat de communicatie vanuit de gemeente voor iedere Tilburger begrijpelijk, vindbaar en toegankelijk is.
 • We blijven verbinding en diversiteit vieren en staan positief tegenover bestaande en nieuwe kleurrijke evenementen in onze stad, zoals Carnaval, Roze Maandag, een Tilburgse Pride, Werelddag van de culturele diversiteit, Iftar-maaltijden, Keti Koti, een Zomercarnaval of een Bevrijdingsfestival. We ondersteunen kunst en cultuur en evenementen die diversiteit en verbinding bevorderen. Door muziek, theater, musical, debat en exposities vertellen en vieren we het inclusieve karakter van de gemeente Tilburg.
 • GroenLinks stimuleert de dialoogcultuur in stad en dorpen. De gemeente houdt regelmatig gesprekken met inwoners met een migratieachtergrond.
 • In de openbare ruimte komt meer tot uiting over het verdraagzame karakter van onze gemeente via regenboogpaden en vlaggen, muurschilderingen en kunstobjecten in samenspraak met de omwonenden. Artikel 1 van onze Grondwet krijgt een prominente plek in of rondom het stadskantoor.
 • We zoeken naar passende en eigentijdse manieren om de in de context van het verleden geplaatste standbeelden, gegeven straatnamen en ander erfgoed te vertalen naar het Tilburg van nu. Dat kan betekenen dat straatnamen van naam gaan veranderen. Bij nieuwe straatnamen gaat extra aandacht uit naar mensen van kleur en vrouwen.