Meer, betaalbare en duurzame woningen

  • We bouwen 25.000 woningen tussen nu en 2040. Daarvan is minimaal 30% sociale huur, minimaal 10% middeldure huur en minimaal 10% betaalbare koopwoningen. Voor wijken waar nog relatief weinig sociale huur, middeldure huur en/of betaalbare koopwoningen zijn, hanteren we hogere percentages van 30-40% sociale huur en 20-30% in het middensegment bij nieuwbouw.
  • GroenLinks staat achter de fundamentele keuze die we als gemeente gemaakt hebben voor inbreiding. Het zwaartepunt ligt hierbij in gebieden als Spoorzone, Stappegoor, Piushaven en Tilburg Noord. We zien hierbij ook mogelijkheden voor transformatie van de Kanaalzone, het Voltcomplex en het Kenniskwartier. Ook in de dorpen komt er ruimte voor het toevoegen van duurzame en betaalbare woningen.
  • We voeren een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding in voor nieuwe koopwoningen. Zodra er een wettelijk kader daarvoor is, voeren we ook voor bestaande woningen een zelfbewoningsplicht in. Voor huurwoningen in de vrije sector stellen we een huurplafond en een maximale huurstijging in.
  • We pakken het uitbuiten van huurders aan. Voor het verhuren van een woning of kamer is een verhuurdersvergunning verplicht. Wie huurders uitbuit, niet zorgt voor fatsoenlijke woonomstandigheden of discrimineert bij het toelaten van huurders, verliest zijn of haar vergunning. Het Huurteam zetten we door.
  • GroenLinks maakt zich hard voor inbreiding die gepaard gaat met een zo groen mogelijke inrichting van de stad. Tilburg wordt koploper in duurzaam bouwen: klimaatneutraal, ‘natuurinclusief’ en circulair met hergebruik van bouwmaterialen (met het materialenpaspoort als norm voor nieuwbouw) en herbestemming van bestaande gebouwen (bijvoorbeeld leegstaande kantoor- en winkelpanden omvormen tot woningen).
  • We sluiten een duurzaamheidspact met woningcorporaties en huurderverenigingen waardoor participatie in de energie-transitie naar betaalbare duurzame huurwoningen eenvoudiger wordt.

Aandacht voor speciale woonvormen

  • We ondersteunen bijzondere architectuur en experimenten met alternatieve woonvormen en nieuwe vormen van samenwerking, zoals coöperaties, woon-zorgclusters, tiny houses en woongroepen. We zoeken met woningbouwcorporaties naar manieren om woningen te delen – bijvoorbeeld woningsplitsing onder voorwaarden meer mogelijk maken – en nemen de maximale ruimte voor het niet toepassen van de kostendelersnorm om woningnood tegen te gaan.
  • We maken het voor ouderen aantrekkelijker om door te stromen naar een beter passende woning in de eigen buurt door meer van dat soort woningen te realiseren. Hierdoor komen er meer eengezinswoningen vrij voor starters en gezinnen.
  • Voor studenten gaan we grootschalig bouwen, zoals eerder is gedaan met Talent Square. Tegelijkertijd beperken we de ‘verkamering’ waar dit tot overlast leidt.
  • Arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke woonruimte. Voordat we bedrijven toestemming geven om met arbeidsmigranten te werken, gaan we na of er voldoende fatsoenlijke huisvesting te realiseren is en welke bijdrage bedrijven daaraan leveren. Hierbij moeten de rollen van werkgever en huisvester gescheiden zijn. Ook is het van belang om arbeidsmigranten goed te spreiden over verschillende wijken en in een vroeg stadium met alle betrokkenen in gesprek te gaan om afspraken te maken over hoe de huisvesting wordt ingepast in wijk of buurt en wie daarop voor de wijkbewoners aanspreekbaar is.