De culturele sector en positie van makers versterken

 • Als het aan GroenLinks ligt, blijft Tilburg zich onderscheiden met een vernieuwende street art, performance en beeldende kunstensector en met de stad als podium voor muziek, toneel en dans. Kaapstad, Circolo en de muurschilderingen zijn hiervan mooie voorbeelden die we graag voortzetten en waar mogelijk uitbreiden.
 • We zetten in op broedplaatsen om innovatie en talentontwikkeling te stimuleren, natuurlijk samen met Ateliers Tilburg en eventuele nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld nieuwe atelierruimte in het museumkwartier.
 • Samen met makers zoeken we naar creatieve mogelijkheden om de culturele sector in de gemeente te versterken. Het Makersfonds is hierbij een uitstekend middel gebleken, dat GroenLinks daarom van harte blijft ondersteunen. Belangrijk is hierbij dat er een follow-up gaat komen voor projecten die door het Makersfonds zijn ontstaan en verdere ondersteuning verdienen. Dit kan door uitbreiding van de Kunstenaarsinitiatieven of door andere vormen van ondersteuning.
 • We lobbyen samen met andere Brabantse steden bij de provincie en het Rijk om de financiering van culturele instellingen, initiatieven en evenementen in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden.
 • De positie van kunstenaars, artiesten en andere cultuurmakers op de arbeidsmarkt moet verbeteren. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door zelf goede tarieven en prijzen te betalen bij inkoop van kunst en culturele diensten en neemt dat op als voorwaarde in haar subsidiebeleid.
 • Een aantrekkelijke, duurzame en bedrijvige stad betekent voor GroenLinks behoud én herontwikkeling van monumentaal erfgoed. Innovatieve ideeën die ontwikkelingskansen creëren voor de Tilburgse bewoners hebben dan onze voorkeur. Denk aan de Hall of Fame en de Kennismakerij in de spoorzone.
 • GroenLinks wil een permanente locatie voor een evenemententerrein binnen de gemeentegrenzen. Hiertoe moet het MOB-complex worden herontwikkeld tot een bosachtig intiem terrein met ruimte voor diverse festivals. 
 • De afgelopen periode is er een flinke inhaalslag geweest met het aanwijzen van nieuwe monumenten. Nu is het tijd om met de stad in gesprek te gaan over de monumenten van de toekomst. GroenLinks wil samen met de inwoners een lijst opstellen van gebouwen (van na 1965) die we niet willen verliezen, omdat ze nu al deel uitmaken van ons DNA.
 • We ondersteunen het nut en de noodzaak van een levendige debatcultuur.
 • Door een deel van de inkomsten uit toeristenbelasting te oormerken voor cultuur en evenementen kunnen deze sectoren weer sneller op de been worden geholpen na de impact van de coronacrisis.

Cultuur verbinden aan ontwikkelingskansen

 • Verbinding tussen de culturele sector en onderwijs en kinderopvang draagt bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen. De gemeente blijft flink investeren in cultuureducatie. We geven ook ruimte aan creatieve studenten van Fontys en roc om hun talenten te laten zien aan stad en dorpen.
 • Ook zorg en welzijn willen we sterker verbinden met kunst en cultuur. Daarvoor willen we juist investeringen vanuit de zorg- en welzijnssector duurzaam inzetten. Denk bijvoorbeeld aan financiering van projecten waarbij kwetsbare mensen in contact worden gebracht met kunst en cultuur, zoals dansen met parkinsonpatiënten, muziek maken met dementerenden, kunstprojecten met ggz-cliënten of de organisatie van muziek en theateroptredens in instellingen en huizen voor ouderen. Dit ook in samenwerking met bibliotheken, wijkcentra en dorpshuizen.
 • In de Reeshof zoeken we de ruimte om meer culturele activiteiten te laten ontplooien en zetten we in op het verder bestendigen en stimuleren van de vele kleinschalige initiatieven die daar ontstaan vanuit de diverse makers uit dit stadsdeel.
 • Cultuur en kunst moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dat betekent dat het betaalbaar moet zijn, maar ook dat we oog blijven houden voor de fysieke toegankelijkheid van onze culturele instellingen en evenementen.