We vinden het belangrijk dat iedereen zijn talent kan ontwikkelen en de baan kan vinden die het beste past. Maar niet iedereen heeft daarvoor dezelfde kansen. Daarom willen we mensen in omgevingen brengen waar ze meer kansen krijgen om hun talenten te verkennen en ontwikkelen. Kansengelijkheid begint in het onderwijs en de kinderopvang. Scholen en kindcentra weten wat er speelt in een buurt en krijgen van ons alle steun om met partners in de wijk zo optimaal mogelijke kansen voor kinderen te creëren. Hoewel we als gemeente maar beperkte invloed hebben, willen we een goede en betrouwbare partner van het onderwijs zijn en ons samen met hen hard maken voor kansengelijkheid. Maar daar houdt het niet op. GroenLinks vindt het belangrijk om in te zetten op mogelijkheden om je levenslang te ontwikkelen. GroenLinks kiest voor inclusief onderwijs, met stevige wortels in de samenleving.

Dit wil GroenLinks:

 • Peutervoorzieningen spelen – samen met de GGD en R-Newt – een belangrijke rol in het voorkomen van achterstanden. Wij willen het gebruik ervan zo laagdrempelig mogelijk maken door meer gratis dagdelen en openstelling voor 52 in plaats van 40 weken per jaar. Ook buitenschoolse opvang moet voor alle kinderen toegankelijk zijn, liefst 52 weken per jaar.
 • Er is geen betere plek te bedenken waar zoveel kinderen en ouders dagelijks bij elkaar komen als het onderwijs en de kinderopvang. Dit bereik willen we beter benutten voor collectieve en preventieve activiteiten in samenwerking met relevante partners op het gebied van opgroeien en opvoeden.
 • Kinderen en jongeren van alle schoolniveaus en sociale achtergronden moeten gemotiveerd hun plek in de samenleving kunnen innemen. Rolmodellen die de kijk van kinderen kunnen verbreden, spelen hierbij een belangrijke rol. Meer leerlingen moeten daarom extra onderwijs kunnen volgen naast hun gewone programma om hun maatschappelijke vorming en taalontwikkeling te verdiepen en verbreden. Verlengde schooldagen, zomerscholen en de IMC Weekendschool voor groepen 7, 8 en de brugklas in Noord, West en straks Reeshof zijn hiervan voorbeelden, maar ook middelbare scholieren en mbo-ers zouden van dit soort voorzieningen gebruik moeten kunnen maken. Ook ondersteunen we projecten die kinderen stimuleren om positief kritisch met hun eigen buurt aan de slag te gaan, zoals stichting Move.
 • We benadrukken het belang van integrale kindcentra, vreedzame scholen en andere initiatieven die de ontmoeting bevorderen van leerlingen van verschillende sociaaleconomische en culturele achtergronden en met verschillende talenten. Onderwijsinitiatieven die segregatie en polarisatie tegengaan, worden ondersteund.
 • Doorgaande leerloopbanen en brede talentontwikkeling blijven cruciaal. Daarom willen we dat meer basisscholen, juist ook in kansarmere wijken, deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit in Tilburg, dat er een doorgaande leerlijn naar het voortgezet onderwijs komt en dat de samenwerking met culturele en sociale instellingen wordt uitgebreid. Dat geldt niet alleen voor kunst en cultuur, maar zeker ook voor techniek (bijvoorbeeld met het Ontdekstation) en voor sportieve activiteiten. We willen kinderen prikkelen door nieuwe ervaringen te bieden die kunnen leiden tot een levenslange passie.
 • Op elke school kunnen kinderen sporten en bewegen. Wat goed gaat willen we behouden: de inzet van combinatiefunctionarissen, het Try-out sportprogramma en de programma’s die sporten voor ieder kind ook financieel mogelijk maken.
 • In samenwerking met de onderwijssector en natuur- en milieuorganisaties investeren we meer in natuur- en milieueducatie.
 • Gelijke, eerlijke kansen op ontwikkeling betekent ook dat alle kinderen op en buiten school aan culturele activiteiten kunnen deelnemen, als publiek en als uitvoerder.
 • Voor al deze zaken geldt dat geld of materialen geen belemmering mogen zijn voor deelname aan onderwijs (bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een laptop) en cultuur, sport en zwemlessen. Stichting Leergeld heeft hier een belangrijke rol.
 • Geen kind of jongere mag worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt een passend traject om op een alternatieve manier startbekwaam de schoolloopbaan af te sluiten. Hierbij spelen opleidingen, bedrijven en organisaties (zoals Prins Heerlijk en R-Newt) een grote rol.
 • Jongeren én volwassenen bieden we gelijke kansen op toegang tot informatie. Waar nodig ondersteunen we alfabetisering en digitalisering. De taalhuizen, roc Educatie en De Stadsbieb/Kennismakerij hebben hierbij een belangrijke rol.