Met GroenLinks in het gemeentebestuur werken de portefeuilles gezondheid, zorg, bestaanszekerheid, participatie, jeugd en wonen dan ook intensief samen. In de Agenda Sociaal 013 heeft de gemeente de grote uitdagingen en prioriteiten bepaald voor Tilburg in de komende decennia. We vinden het belangrijk om het beleid steeds langs die meetlat te leggen om op koers te blijven, zodat iedereen optimale kansen krijgt en gezien wordt. We zetten in op een dekkend aanbod aan voorzieningen en goede verbindingen tussen alle lagen van de zorg. Uitgangspunten daarbij zijn: mensen centraal, samenwerking, vertrouwen en solidariteit. Controle over je eigen leven en mee kunnen doen in de maatschappij zijn dan ook cruciale voorwaarden voor GroenLinks. Heb je hierbij hulp nodig? Dan staat de gemeente klaar om je te helpen.

Hulp is breed beschikbaar, laagdrempelig en van hoge kwaliteit

 • We zetten extra in op het ondersteunen van de vele mooie initiatieven die er al zijn van inwoners en organisaties, die bijdragen aan het fijn samen leven in wijk of dorp, aan het helpen omgaan met tegenslagen of waarmee een helpende hand wordt geboden aan inwoners die dat nodig hebben.
 • We willen teams van sociaal- en jongerenwerkers (dichtbij-teams) uitbreiden. Zij weten wat er speelt in een buurt en in het leven van mensen. Door herkenbaar aanwezig en eenvoudig toegankelijk te zijn, kunnen zij vragen en signalen snel oppakken. Zeker ook in de wijken waar we werken met de zogenaamde People Acting in Community Together (PACT)-aanpak – langetermijnaanpak waar heftige sociale, maatschappelijke, economische en culturele zaken spelen – willen we dat er extra capaciteit wordt vrijgemaakt voor sociaal- en jongerenwerkers om zo de inwoners te ondersteunen bij die initiatieven die zij als waardevol voor hun buurt zien.
 • GroenLinks wil dat mantelzorgers beter gewaardeerd en ondersteund worden door bijvoorbeeld schappelijk om te gaan met de kostendelersnorm en de sollicitatieplicht. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om mantelzorgtaken tijdelijk aan iemand anders over te dragen (respijtzorg).
 • GroenLinks wil extra maatregelen om de mentale gezondheid te verbeteren. Hiervoor werken we onder meer samen met onderwijsinstellingen en huisartsen in de gemeente. We investeren in de GGD en zetten meer in op preventie en seksuele gezondheid onder alle Tilburgers.
 • Goede, inclusieve zorg moet voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk zijn, ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit, (culturele) achtergrond, sociaaleconomische status of eventuele beperking. Communicatie moet voor iedere inwoner te begrijpen zijn. Dat vraagt van gemeentemedewerkers kennis en vaardigheden om goed te communiceren met inwoners die moeite hebben om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen.
 • GroenLinks wil meer samenwerking binnen de zorg en het sociaal domein. Dat levert niet alleen kwalitatief betere hulp en ondersteuning op, maar is ook kostenefficiënt. En we zetten nog meer in op preventie: een laagdrempelig ondersteuningsaanbod waar mogelijk, gespecialiseerde zorg waar nodig.
 • Laat de zorgprofessionals hun werk doen. Tijd, geld en energie moeten naar zorg gaan, niet naar papierwerk.
 • Zorg en winst horen niet bij elkaar. Zorggeld is zorggeld en moet goed terechtkomen. Maar we willen niet nog meer bureaucratie om dat te controleren. We werken vooral aan fraudepreventie door meer duidelijkheid in de regels, door vertrouwen in en goede relaties met zorgontvangers, en door goede partnerschappen met aanbieders.
 • Maar liefst 94% van de Nederlandse ouderen woont thuis. GroenLinks wil de zorg daarom ‘dichterbij’ organiseren, ‘tussenvoorzieningen’ voor ouderen mogelijk maken en sociaal werkers en huisartsen nauwer laten samenwerken bij de monitoring van ouderen, zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij willen kleinschalige zorgvoorzieningen in stad en dorpen. Een plek waar mensen zich thuis en betrokken bij elkaar voelen.
 • Mensen met een zorgvraag die samen een woongroep willen vormen, moeten daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij hun zorg en woonomgeving willen inrichten.
 • GroenLinks wil dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen thuis zijn in hun wijk. We streven naar een aanbod van verschillende vormen van begeleid wonen en willen voldoende inloopcentra, ggz-informatiepunten en time-outvoorzieningen voor mensen in crisis die even op adem willen komen.
 • GroenLinks zet vol in op ‘Housing First’ (een succesvolle aanpak tegen dakloosheid): aan dakloze mensen wordt aan het begin van het begeleidingstraject meteen een huis toegewezen en structureel hulp bij het aanpakken van de andere problemen.