• Wij willen als gemeente de circulaire economie stimuleren, onder meer via het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid, door voorwaarden te stellen bij gronduitgifte, door het realiseren van bouwhubs voor herbruikbare bouwmaterialen en door samen te werken met inwoners, bedrijven en organisaties.
 • We stimuleren de vestiging van circulaire bedrijven in Tilburg en helpen bestaande bedrijven om de omslag naar een circulaire economie te maken. Zo creëren we ook nieuwe duurzame banen.
 • Er zijn nu ‘Green Deals’ op een aantal bedrijventerreinen. GroenLinks wil deze versnellen en uitrollen naar alle bedrijventerreinen. Schone energieopwekking, energiebesparing, biodiversiteit, klimaatadaptatie, en duurzame mobiliteit vormen de basis om door te pakken. Vooral op bedrijventerreinen bevorderen we uitwisseling van reststromen voor een circulaire economie. Restwarmte van productieprocessen zetten we zoveel mogelijk in voor nieuwe productieprocessen of voor de verwarming van nabijgelegen kantoren en woningen.
 • We blijven ook energiebesparing stimuleren bij (winkel)bedrijven, horeca, logistieke centra en industrie en handhaven op de normen die daarvoor gelden.
 • Startende en kleine ondernemers zijn heel belangrijk voor nieuwe werkgelegenheid en het behouden van studenten en starters in de stad. We willen hen ondersteunen, onder meer met mogelijkheden voor huisvesting. We herontwikkelen lege panden tot betaalbare én duurzame ruimte voor kunst en cultuur, startende ondernemers en woningen. GroenLinks wil een leegstandsbelasting onderzoeken om pandeigenaren, daar waar die geen (voormalig) exploitant van de winkelruimte zijn, te stimuleren de ruimte eerder weer te verhuren.
 • We willen bedrijven, instellingen en particulieren stimuleren mee te werken aan een duurzame economie. La Poubelle en atelier Verhip zijn mooie voorbeelden. Zij zorgen dat spullen niet verspild worden en dat kosten worden bespaard, waardoor geld over is voor andere zaken. Ook steunen zij dat mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan.
 • We blijven inzetten op het voorkomen van afval, in het bijzonder het tegengaan van voedselverspilling, en het zo goed mogelijk gescheiden inzamelen van afval. Het Tilburgse afvalbedrijf werkt zo duurzaam mogelijk en draagt zoveel mogelijk bij aan een circulaire economie.
 • We blijven zoeken naar mogelijkheden om het makkelijker en goedkoper te maken om afval goed gescheiden op te laten halen of in te leveren, ook om lange wachttijden bij de milieustraten te verminderen. Uitgangspunt is dat wie minder afval produceert en goed scheidt, minder gaat betalen.
 • Grote (jaarlijks terugkerende) evenementen in Tilburg gaan we helpen met verduurzamen, waarbij het gebruik van statiegeldbekers de norm wordt. Dat betekent minder afval, minder CO2-uitstoot en dus ook minder impact op onze leefomgeving.
 • We zorgen er samen met andere gemeenten en de provincie voor dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voldoende middelen krijgt om beter te handhaven op de regelgeving voor inzameling en verwerking van elektronisch en ander afval.
 • De afvalinzameling in de binnenstad willen we verder verduurzamen met ondergrondse containers waarbij minder vrachtwagenbewegingen nodig zijn om het afval op te halen. De afvalinzamelwagens rijden hierbij op schone energie. 
 • Met het circulair ambachtscentrum bij de milieustraat willen we hergebruik stimuleren.