• We willen geen megastallen of andere bio-industrie in de gemeente. Kleinschaligere boeren in de gemeente krijgen wel zo veel mogelijk ruimte en steun (bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen en vergunningverlening) als ze voedselproductie willen combineren met een duurzame maatschappelijke functie, zoals natuurbeheer, zorgboerderijen, streekwinkels, voedseleducatie, recreatie, waterberging of opwekking van duurzame energie.
  • We voeren een duurzaam pachtbeleid om biologische voedselproductie beter mogelijk te maken.
  • We ontmoedigen evenementen met inzet van dieren. Waar toch dieren worden ingezet, controleren we strikt of de dierenwelzijnsregels worden nageleefd evenals maatregelen om zoönosen te voorkomen. Dat geldt ook voor de kinderboerderijen.
  • We scheppen de juiste randvoorwaarden zodat de dierenopvang en de bijbehorende dierenambulance goed hun werk kunnen blijven doen.
  • Chipregistratie van katten willen we actief stimuleren.
  • We communiceren duidelijker waar inwoners met vragen over dierenwelzijn terecht kunnen.
  • Dierenwelzijn en natuurinclusiviteit zijn belangrijke criteria in het eigen inkoopbeleid van de gemeente en bij de vergunningverlening voor (wegen)bouwprojecten, evenementen en (agrarische) bedrijven.
  • Bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud van gebouwen en groenvoorzieningen is er veel aandacht voor voldoende nestmogelijkheden en beschutte plekken voor vogels, vleermuizen en insecten.
  • We breiden het groenbeheer met schapen verder uit, doen aan ecologisch en bijvriendelijk groen- en bermbeheer, leggen landschapselementen aan in onze stadsregionale parken en laten het budget voor ecologisch groenbeheer meestijgen met de toenemende oppervlakte aan groen.
  • Ook een gemeentelijk vuurwerkverbod voor particulieren helpt om de overlast en schadelijke gevolgen voor mens en dier te verminderen. Voor toezicht op de naleving en handhaving ervan wordt capaciteit vrijgemaakt.
  • We communiceren duidelijker waar inwoners met vragen over dierenwelzijn terecht kunnen, en naar plekken waar huisdiereigenaren met wat minder te besteden indien nodig terecht kunnen, zoals de dierenvoedselbank en de ondersteuning voor behandeling bij een dierenarts.