Tilburg een echte loop- en fietsstad

  • We zorgen voor goede fiets- en voetpaden en voorrang voor fietsers en voetgangers op rotondes. Verkeerslichten gaan sneller op groen voor voetgangers, fietsers en kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarnaast maken we het snelfietspadennetwerk af, blijven we doorgaan met het aanleggen van ommetjes (korte wandelroutes) en verbinden we Tilburg Noord met wandel- en fietspaden met park Pauwels en de binnenstad. Bij toekomstige gebiedsontwikkelingen denken we vanuit de voetganger en de fietser.
  • We zorgen voor goede faciliteiten (stallingen, oplaadpunten) voor fietsers, zoals bij winkelcentra (bijvoorbeeld het Wagnerplein), scholen, buurthuizen en gezondheidscentra door invoering van een fietsparkeernorm (een op het aantal gebruikers/bezoekers gebaseerd minimumaantal stallingsplekken voor fietsen). Bij werkzaamheden houden we fietsroutes zoveel mogelijk overeind en zorgen we voor goede vervangende fietsparkeervoorzieningen als dat nodig is. Bij gladheidsbestrijding is er extra aandacht voor fietsroutes en voor de plek van fietsers op de weg.
  • We gaan meer voorlichting geven om vaker te voet of met de fiets te gaan voor korte ritjes, in plaats van met de auto. Dit is goed voor de gezondheid en de verkeersveiligheid. En zo komt er meer ruimte in de wijk om elkaar te ontmoeten en kunnen kinderen samen buiten spelen.

Openbaar vervoer en vernieuwende mobiliteitsconcepten

  • We willen een opwaardering van station Tilburg Universiteit en een nieuw treinstation in Berkel-Enschot / Udenhout. We zetten in op snellere treinverbindingen met de Randstad, België en Duitsland en staan positief tegenover vernieuwende mobiliteitsconcepten om de Efteling en de Beekse Bergen beter bereikbaar te maken en te houden. Ook blijven we vóór een nachtnet in Brabant.
  • We zetten in op gratis busvervoer of een gereduceerd tarief voor bewoners met een kleine beurs.
  • We stimuleren het delen van vervoermiddelen, zoals (elektrische) deelauto’s, -scooters en ‑fietsen. We maken afspraken met de bedrijven die deze vervoermiddelen aanbieden over het parkeren en over een goede communicatie met bewoners over het uitproberen van het aanbod. We zetten daarnaast de inruilregeling voor snorfietsen door.