Hierbij wordt vaak de wet overtreden. Het inzetten van nepaccounts om burgers te volgen is een  methode die enkel door politie en inlichtingendiensten gebruikt mag worden onder strikte  voorwaarden. Gemeenten kunnen en mogen dus niet naar dit middel grijpen. 

Een deel van de gemeenten slaat deze data ook nog eens op in dossiers, wat soms op  geautomatiseerde wijze gebeurt. Het onderzoek laat zien dat vooral kleine en middelgrote  gemeenten de mist in gaan, bij grote gemeenten zou het beeld beter zijn.  

Het artikel in de Volkskrant noopt tot het stellen van de onderstaande vragen.

  1. Wat vindt het Tilburgse college van de gepresenteerde conclusies in het artikel in de  Volkskrant en het onderliggende onderzoek van NHL Stenden Hogeschool en de  Rijksuniversiteit Groningen? 
  2. Wat is de opvatting van het college over het inzetten van nepaccounts door lokale  overheden voor het in het geheim volgen van burgers? 
  3. Maakt de gemeente Tilburg gebruik van nepaccounts op sociale media en/of verkoopsites  om Tilburgers in het geheim te volgen? Zo ja, waarvoor gebruikt u deze methode en hoe lang  gebruikt u deze al?
  4. Indien dit een bestaande praktijk is binnen de gemeente Tilburg, op basis van welke  juridische grondslag denkt u dit beleid te kunnen rechtvaardigen?  
  5. Is het college het met de fracties van GroenLinks en D66 Tilburg eens dat dit niet past bij een  rechtvaardige, open, toegankelijke en weerbare overheid? 
  6. In hoeverre rijmen zulke praktijken met de koers die de gemeente Tilburg ingeslagen is om  Tilburgers te benaderen vanuit vertrouwen?  
  7. Wanneer dit soort praktijken plaats vinden binnen de gemeente Tilburg, bent u dan bereid  hiervan af te stappen? Zo ja, hoe wilt u dit gaan doen? Zo nee, waarom niet?