Volgens het klimaatakkoord van Parijs is het noodzakelijk dat financieringsstromen in lijn komen met wat noodzakelijk is voor de klimaat- en energietransitie. Pensioenfondsen, en dus ook het ABP, hebben hierin een verantwoordelijkheid om hun beleggingen af te stemmen aan deze transities.
Devesteren uit de fossiele industrie kan leiden tot een versnelling van de energietransitie als ook tot een versnelde afname van de uitstoot van broeikasgassen. Het biedt eveneens kansen voor nieuwe werkgelegenheid en het versterken van het Nederlandse investeringsklimaat. 

Met het bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’ hebben we de ambitie om impact te willen genereren voor een duurzamer, socialer en inclusiever Tilburg. Daar werken we zelf, als ook in samenwerking met partners in de stad, hard aan. GroenLinks wil daarbij geen kans onbenut laten om aandacht te vragen voor klimaatverandering en wat dit van organisaties, instellingen en bedrijven vraagt. We zien hierbij ook mogelijkheden om vanuit de gemeente Tilburg aandacht te vragen voor het sneller verduurzamen van de investeringen bij pensioenfonds ABP. GroenLinks vindt dat de gemeente Tilburg het vraagstuk van het verduurzamen van de investeringen die het ABP doet – hoger – op de politieke agenda moet zetten. Het draagt bij aan een effectiever klimaatbeleid en kan kansrijk zijn voor het investeringsklimaat en werkgelegenheid in toekomstsectoren. Daarom stelde raadslid Dwayne Heuvelmans de volgende vragen aan het college:

1. Wat vindt u van het huidige investeringsbeleid van het ABP?

2. Bent u van mening dat het verschuiven van het investeringsbeleid van het ABP kansen kan bieden voor een versnelling van de klimaat- en energietransitie en het versterken van het Nederlandse investeringsklimaat en dus lokale werkgelegenheid?

3. Is het college bereid om te lobbyen, bijvoorbeeld bij het Rijk als ook binnen de VNG, om het vraagstuk van het sneller verduurzamen van de investeringsagenda van het ABP (hoger) op de politieke agenda te zetten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u dit vormgeven?

4. Is het college bereid zich los van eventuele belangenorganisaties zoals VNG uit te spreken over de fossiele investeringen van ABP?