Uitdagingen

Dit jaar staan we voor extra uitdagingen door een structureel financieel tekort. Sinds 2015 hebben de gemeenten er extra zorgtaken bijgekregen, maar daar stond structureel te weinig geld tegenover. In Tilburg hebben we bezuinigingen steeds kunnen afhouden, onder andere door te investeren in slimmere manier van werken en door een sterke financiële positie. Hoe groot het tekort is waar we nu voor staan, is nog onduidelijk. Onlangs besloot Den Haag om met extra geld voor de jeugdzorg over de brug te komen en ook voor de komende jaren hopen we op goed nieuws. Het college deed met de perspectiefnota een voorstel met zowel besparingen als nieuwe investeringen. Met het akkoord van de raad werkt het college dit specifieker uit in de begroting die we in november behandelen.

Hoe GroenLinks er naar kijkt

We staan voor flinke opgaven en Tilburg is nog lang niet af. GroenLinks staat er dan ook volledig achter dat het bestuursakkoord centraal blijft staan en dat we blijven investeren in bestaanszekerheid, kansengelijkheid, gezondheid en groen, bijvoorbeeld met wijkpreventieplannen. Er moeten in rap tempo voldoende goede, duurzame en ook betaalbare woningen gebouwd worden. We vroegen het college om de noodzakelijke verdichting én vergroening van onze stad in balans vorm te geven en om na te denken over de transformatie van de kanaalzone op termijn. Met twee moties vroegen we het natuurinclusief bouwen te versnellen en om nieuwe woonvormen (zoals CPO) actief te ondersteunen.

Daarnaast hebben we onze zorgen geuit over de tekorten in het sociaal domein. Het is Tilburg de afgelopen jaren steeds gelukt om de kwaliteit van de zorg centraal te stellen en zelfs verbeterslagen te maken. Toch bracht de snelle omslag kinderziektes met zich mee, zoals te lange wachttijden en te veel bureaucratie. Vanaf volgend jaar gaan we in Tilburg de zorg anders inkopen en daarmee ons zorgsysteem ingrijpend veranderen. Wat ons betreft een welkome en nodige verbeterslag. Zo ook in het licht van de huidige crisis bij Jeugdbescherming Brabant, die nu alle hens aan dek vraagt. We hebben het college nogmaals gevraagd ons te garanderen dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg overeind blijven, ook met de voorgestelde besparingen die nu nodig lijken.

Het nieuwe zorgstelsel kan wat ons betreft enkel slagen door onze inwoners meer lichte en informele steun te bieden in het gewone leve (normaliseren). GroenLinks juicht dan ook toe dat we met deze perspectiefnota extra gaan investeren in de sociale basis. Tegelijk vragen we ons af of dit volstaat voor de gewenste kanteling naar preventie en laagdrempelige hulp. Met een motie gaven we het college opdracht om concreet uit te werken welke inhoudelijke versterkingen nodig zijn voor een stevige sociale basis.  

  Tot slot vroegen we aandacht voor de culturele diversiteit in de stad en hoe het college werk gaat maken van een aanpak tegen discriminatie. We deden ook nog voorstellen voor commissie digitale ethiek en voor brede welvaart als toetssteen voor onze opgaven. 

Onze voorstellen