Koers en keuzes in het sociaal domein
In het sociaal domein zet Tilburg de komende jaren in op de doorontwikkeling van de basisbaan, zonder terugval naar de bijstand. Wat GroenLinks betreft een goede ontwikkeling met positieve impact op het leven van de deelnemers. We juichen ook de ophoging toe van het subsidieplafond voor organisaties die zich inzetten voor bestaanszekerheid. Via de nieuwe anti-discriminatieagenda bestrijden we racisme in onze gemeente, omdat Tilburg een plek is waar iedereen zich vrij moet voelen. En we geven de ruimte aan culturele broedplaatsen.

Tegelijkertijd zien we dat er keuzes gemaakt moeten worden. Er wordt gekozen om te faseren, te prioriteren, slimmer om te gaan met personele inzet en ook te kijken naar subsidies. Wat GroenLinks betreft een logische en verstandige keuze. Wel hebben we het college opgeroepen om de raad goed mee te nemen bij de uitwerking van deze keuzes, zodat de raad haar controlerende taak goed kan uitvoeren. Wat GroenLinks betreft zorgen we er voor dat deze benadering niet gaat knellen op het sociaal domein, in de dorpen, buurten en wijken.

Een groen, duurzaam Tilburg 
Ook richting een groen, duurzaam Tilburg ziet GroenLinks een hoop positieve dingen in de Perspectiefnota. Zo investeert Tilburg stevig in groen in en om de stad. We gaan verder met het aan elkaar verbinden van natuur, bijvoorbeeld via de aanleg van een recropassage ten noorden van de stad. Ook zien we dat de gemeente steeds meer doet om de bebouwde omgeving te verduurzamen. We gaan het aankomend jaar aan de slag met de oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf, het warmte-en koudenet Tilburg Zuid, en de grootschalige verduurzaming van onze wijken. Omdat dit per wijk maatwerk is, maken we samen met onze inwoners  wijkuitvoeringsplannen. GroenLinks is blij met deze ontwikkelingen, maar constateert tegelijkertijd dat Tilburg er nog een schep bovenop moet doen om de klimaatdoelen te halen. Daar zullen we het college de komende tijd scherp op houden. Met speciale aandacht voor het Amernet.   

Van groot belang zijn ook een circulaire, eerlijke economie en duurzame mobiliteit. Waar GroenLinks kritisch is op de voortgang in het programma Tilburg Circulair – en het college heeft opgeroepen om meer tempo te maken – zijn we wél positief over de extra aandacht voor arbeidsmigranten. Zij verdienen goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke huisvesting. Ook qua mobiliteit zien we wel al veel goeds gebeuren. Zo investeert Tilburg de komende jaren fors in de infrastructuur voor de bus om een schaalsprong te maken naar een écht hoogwaardig openbaar vervoerssysteem. Met bijvoorbeeld vrijliggende busbanen op de Spoorlaan richting West en op de Ringbaan-West. GroenLinks kijkt uit naar de uitwerking van de plannen.  

 Vier aangenomen moties
Om de komende jaren nog meer te bereiken, heeft GroenLinks vier moties ingediend bij de Perspectiefnota. Deze zijn allemaal aangenomen. Daarmee wordt de komende jaren dak- en thuisloosheid beter aangepakt zodat niemand meer op straat hoeft te slapen. Ook komen er meer autoluwe of autovrije straten in de binnenstad. We bouwen risico’s van onveilig drugsgebruik af door een hogere testcapaciteit en we vragen via het Sunflower initiatief aandacht voor verborgen beperkingen.   

Wil je meer weten over deze onderwerpen? Neem contact met ons op! 

GroenLinks-Maak
GroenLinks-Maak
GroenLinks-Maak
GroenLinks-Maak