De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is eind vorig jaar door de regering  opgesteld als ultiem vangnet voor corona en kan voor maximaal 6 maanden worden ingezet.  Gemeenten mogen hierin de vrijheid nemen om zelf maximumbedragen te hanteren of voorwaarden  wanneer iemand wel of niet in aanmerking komt voor de regeling. Het Rijk heeft 260 miljoen  vrijgemaakt voor de regeling en een nadrukkelijke wens dat de TONK ruimhartig moet worden  toegepast door gemeenten. 

Dit leidt er in de praktijk toe dat er grote verschillen bestaan tussen de maximumuitkeringen tussen  diverse gemeenten. Voor de gemeente Tilburg en de regio Hart voor Brabant komt de regeling uit op  een totaal van €2400 voor een halfjaar, ofwel €400 per maand. Hiermee zit de regio, vergeleken met  andere delen van Brabant, in de middenmoot.  

Vanuit het kabinet en de Tweede Kamer is er de nadrukkelijke wens dat de TONK ruimhartig wordt  toegepast, zeker voor de groepen die geen aanspraak kunnen maken op andere regelingen en een  grote terugval in inkomen kennen. Dat impliceert de oproep aan gemeenten de regeling zo in te  richten dat de tegemoetkoming huishoudens substantieel ondersteunt in de betaling van hun vaste  lasten en hen daarmee verder helpt. Natuurlijk is het ondoenlijk en onwenselijk om alle  noodzakelijke kosten zonder meer te vergoeden als mensen de kosten zelf kunnen betalen. De  gemeente is bevoegd om eigen toekenningsregels op te stellen. 

De fracties van GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid vinden het van groot belang dat de gemeente  Tilburg met de invulling van de TONK regeling impact kan bereiken voor Tilburgers die in  bestaansonzekerheid verkeren. Daarbij moet voldoende oog zijn voor alle kwetsbare Tilburgers, die  als gevolg van de coronacrisis hun vaste (woon)lasten niet meer kunnen opbrengen. Ook hebben de  fracties zorgen over de periode na juni 2021, wanneer de TONK regeling mogelijk ophoudt te  bestaan. Hiertoe stellen we het college een aantal vragen.
 

Hierom wordt het college verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Hoe is de gemeente Tilburg tot deze keuzes aan (maximum)bedragen gekomen en welke  afwegingen zijn hierbij gemaakt? Welke andere voorwaarden voor het al dan niet toekennen zijn in  de Tilburgse regeling opgenomen?  

2. Passen we hiermee de TONK regeling op een ruimhartige manier toe in Tilburg? Hoeveel Tilburgse  huishoudens kunnen we met de huidige invulling van de regeling helpen? 

3. Is het vastgestelde bedrag van maximaal €400 per maand substantieel om Tilburgers te  ondersteunen in het betalen van hun woonlasten en het versterken van bestaanszekerheid?  

4. Hoe kijkt het college naar de uitspraken van minister Koolmees dat gemeenten zich geen zorgen hoeven te maken over de financiën en verantwoording voor de uitvoering van TONK op basis van de  doelstelling van deze regeling?  

5. Worden Tilburgers die al aanspraak maken op andere regelingen (TOZO, TVL) dan wel andere  armoederegelingen actief gewezen op de mogelijkheden van TONK? Hoe krijgen we zicht op mensen  die aanspraak zouden kunnen maken op de TONK en nog niet gebruik maken van andere (armoede)  regelingen? Hebben we contacten en samenwerkingen met Tilburgse woningbouwcorporaties  wanneer er huurachterstanden ontstaan? Hoe probeert het college dit te bewerkstelligen?  

6. Hoe maakt de gemeente Tilburg duidelijk dat de TONK ook met terugwerkende kracht  aangevraagd kan worden?  

7. Hoeveel aanvragen zijn er al ingediend voor de TONK? Wat is de hoogte van het geldbedrag dat  gemiddeld is aangevraagd en hoeveel is er (al) toegekend?  

8. In hoeverre komen er verzoeken binnen om bijvoorbeeld oplopende ziektekosten te kunnen  vergoeden (al dan niet via de TONK)? Betrekt de gemeente Tilburg de afdeling schuldhulpverlening in  gevallen waar dit nodig is?  

9. Zijn er groepen die buiten de boot vallen voor de aanvraag van TONK, bijvoorbeeld doordat zij  geen hoofdhuurder zijn (studenten)? Hoe gaat de gemeente Tilburg hier mee om?  

10. De TONK regeling loopt vooralsnog tot eind juni 2021. Hoe kijkt het Tilburgse college naar de  periode die daarna komt inzake het versterken van bestaanszekerheid voor kwetsbare Tilburgers?  Wanneer u van mening bent dat de TONK nog zou moeten doorlopen gezien de economische  ontwikkelingen, bent u dan bereid hiervoor de lobby te starten richting het Rijk?