Speelwinkel in de binnenstad

In gesprekken met (groot)ouders van jonge kinderen horen we regelmatig het gemis aan buiten- en binnenspeelruimte in de Tilburgse binnenstad. Ook de horeca in de Tilburgse binnenstad hebben zelden speelfaciliteiten. GroenLinks ziet daarom potentieel in het concept van een speelwinkel voor Tilburg.

Sinds 2015 is er in winkelcentrum de Hovel in Goirle een SpeelWinkel. Een leegstaand winkelpand is op initiatief van pedagoge Lucia de Jong heel simpel ingericht tot speelruimte voor de allerkleinsten (0-4 jaar). Gebaseerd op het pedagogisch gedachtegoed van de Duitse kinderarts Emmi Pikler zijn er eenvoudige speelmaterialen die de ontwikkeling van deze leeftijdsgroep stimuleren. Ondanks het enthousiaste gespeel van de kleintjes is de sfeer er rustig. Ouders zijn enthousiast. Zelfs zonder zicht op duurzame borging, draait dit concept al vier jaar met groot succes.

De SpeelWinkel heeft nadrukkelijk géén oppasfunctie. Kleintjes spelen in de veilige nabijheid van hun (groot-)ouders. Zo is de SpeelWinkel ook een ontmoetingsplek waar opvoeders ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Naast pedagoge Lucia, wordt de SpeelWinkel gerund door enkele vrijwilligers waaronder een gepensioneerd kindtherapeut, die ouders en kinderen ontvangen, een kopje thee voorzien en de boel netjes houden. Door deze creatieve invulling van een leegstaand winkelpand komt een doelgroep die anders thuis blijft met jonge kinderen ook richting de stad en doen ze wellicht nog een boodschapje bij de nabijgelegen winkels. Naast de kinderen zelf en de ouders/opvoeders, profiteren dus ook de ondernemers van de SpeelWinkel en zij zijn enthousiast.

GroenLinks vindt dit een prachtig concept en ziet potentieel in een speelwinkel voor Tilburg. In gesprekken met (groot)ouders van jonge kinderen horen we regelmatig het gemis aan buiten- en binnenspeelruimte in de Tilburgse binnenstad. Ook de horeca in de Tilburgse binnenstad hebben zelden speelfaciliteiten. Dit weerhoudt mensen ervan om een dagje de stad in de gaan.

Bovendien denken we dat er verschillende varianten van een speelwinkel denkbaar zijn: van basale speelvoorziening (een kinderrecht) om leegstand tegen te gaan tot een kans om het preventieve gedachtegoed van een Goede Start invulling te geven. Zo zou er naast het bieden van ontmoetingsgelegenheid tussen opvoeders ook laagdrempelige opvoedondersteuning kunnen toegevoegd worden aan het concept. Daarom willen wij de wethouder en ambtenaren van harte uitnodigen mee een kijkje te gaan nemen bij de SpeelWinkel in Goirle en hebben wij de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat er weinig speelruimte is in de binnenstad en dit meer aandacht verdient? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de plannen om hier verbetering in te brengen?

 2. Gelooft het college in het potentieel dat een speelwinkel in de binnenstad kan hebben wat betreft:
  ○  Speelruimte die de ontwikkeling van kinderen stimuleert,
  ○  Een ontmoetingsplek voor opvoeders die kansen biedt op het gebied van preventie en laagdrempelige opvoedondersteuning, 
  ○  Een manier om een specifieke doelgroep ook naar omliggende ondernemers te brengen,
  ○  Een manier om leegstand te voorkomen?

 3. Ziet het college mogelijkheden wat betreft locaties en samenwerkingspartners om een speelwinkel en/of een ouderkamer te realiseren in de binnenstad? Zo ja, welke?

 4. Kan en wil het college in gesprek gaan met partners in de stad en de vastgoedeigenaren en de haalbaarheid van een dergelijk initiatief onderzoeken en terugkoppelen aan de raad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunnen we terugkoppeling verwachten?

Namens de GroenLinks fractie, Liesje Carlier