Het onlangs gepubliceerde rapport van de Inspectie SZW toont aan dat 170.000 huishoudens in  Nederland geen gebruik maken van de algemene bijstand. Het rapport toont eveneens aan dat  gemeenten weinig tot slecht zicht hebben op de omvang van het vraagstuk en er daarom ook weinig  beleidsaandacht is voor het niet gebruiken van de algemene bijstand. Het niet-gebruik komt het  meest voor bij jongeren, Europese ingezetenen en zelfstandigen.  

De doeltreffendheid van inkomensondersteuning staat in de weg wanneer inwoners geen gebruik  maken van de voorziening(en). Het is daarom van groot belang dat de gemeente Tilburg een  proactieve aanpak hanteert om deze doelgroepen meer te kunnen bereiken om zo het gebruik van  groepen die recht hebben op bijstand te vergroten. Dit draagt bij aan het vergroten van de  bestaanszekerheid en zelfredzaamheid en daarmee het toewerken naar gezonde en gelukkige  Tilburgers. In navolging van de eerdere artikel 40 vragen die de PvdA hierover stelde, stellen de  fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en de SP de volgende vervolgvragen.
 

Het college wordt verzocht de volgende vraag/ vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Kunt u een schatting geven van het aantal huishoudens of individuele Tilburgers die vallen  binnen de groepen waar niet-gebruik veelvuldig voorkomt?  

2. In beantwoording op de artikel 40 vragen van de Partij van de Arbeid over inzicht op het niet  gebruik van bijstand geeft het college aan dat u begonnen bent met een proactieve aanpak  om Tilburgers te bereiken in relatie tot gebruik van de bijstand. Kunt u nader toelichten wat  u binnen deze aanpak doet en welke doelgroepen u wilt bereiken?  

3. Een belangrijke manier om inwoners, die recht op bijstand hebben maar hier geen gebruik  van maken, te bereiken is een strakke, toegankelijke en begrijpelijke informatievoorziening.  Wat kan het college (extra) doen om hier nog meer op in te zetten om zodoende deze  groepen Tilburgers te bereiken?  

4. Heeft u in deze aanpak specifiek aandacht voor zowel jongeren, zelfstandigen als ook  arbeidsmigranten (Europese ingezetenen) die het vaakst genoemd worden in het rapport van  Inspectie SZW als doelgroepen waar niet-gebruik veelvuldig plaats vindt? Wat doet u of bent  u voornemens te gaan doen om deze doelgroepen meer te bereiken?  

5. Binnen het rapport van de Inspectie SZW wordt gewezen om potentiële niet-gebruikers op te  sporen door een samenwerking met het UWV, woningbouwverenigingen en energieleveranciers. Hoe kijkt het college tegen een dergelijke aanpak? Bent u bereid dit in  Tilburg te implementeren?  

6. Een van de redenen dat er een hoog niet-gebruik is onder jongeren is de zoekperiode van 4  weken voordat zij toegang tot bijstand hebben. In Tilburg is deze regeling opgeheven tot het  einde van het jaar. Is het college bereid de zoekperiode voor jongeren structureel los te laten  zodat deze groep niet uit beeld verdwijnt?  

7. Het college geeft aan Tilburgers financieel te informeren, verwijzen en ondersteunen via  diverse routes. Ziet u hierbij kansen en mogelijkheden om ook de samenwerking met het hoger onderwijs (HBO’s en universiteit en studenten- en studieverenigingen), werkgevers als  ook ondernemersverenigingen op te zoeken? Wat wilt u hiervoor gaan doen? 

8. Het rapport toont aan dat veel mensen die een WIA, Wajong of WW uitkering hebben niet  altijd op de hoogte zijn van aanvullingen die vanuit de bijstand of Toeslagenwet aangevraagd  kunnen worden. Wat doet het college, eventueel in samenwerking met het UWV, er aan om  deze doelgroepen te bereiken?