Met ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt gingen we de formatie in. Om het verschil te maken in Tilburg, voor onze inwoners, en om te zorgen dat de klimaataanpak echt doorgezet wordt en we de energietransitie zo vormgeven dat iedereen daarin mee kan doen. Om verder te vergroenen, zowel in de stad als om de stad. Om er voor te zorgen dat iedereen kansen krijgt op en in het onderwijs. Op gelijke kansen om te kunnen wonen in deze prachtige gemeente. Om er voor te zorgen dat iedereen een eerlijke kans heeft op een gezond en gelukkig leven.
Dat is onze inzet waarmee we de onderhandelingen zijn ingaan.

Het nieuwe akkoord ’Meer voor elkaar’ is volgens ons de vertaling van de oproep van de inwoners uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel voor een groener, duurzamer, socialer & inclusiever Tilburg. Een gemeente waarin iedereen mee kan doen, meetelt, zichzelf kan zijn en ertoe doet. Met gelijke kansen voor iedereen, waarin we voor elkaar én voor de toekomst zorgen. Maar ook voor een gemeente die de komende jaren behoorlijk groeit en waarbij het belangrijk is dat die groei hand in hand gaat met de kwaliteit van leven en een groene en gezonde leefomgeving. ‘Meer voor elkaar’ betekent ook samen. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In onze aanpak staat vertrouwen, maatwerk en de uitvoering voorop. Wijkgericht waar het kan en stadsbreed waar het moet.

Tilburg. Kansrijk

Bestaanszekerheid en Kansengelijkheid is in ieders belang. Iedereen moet de kans krijgen om zich te ontplooien naar de eigen mogelijkheden en daar waardering voor krijgen. Het is fijn om je talenten te benutten, te doen waar je goed in bent en je verder te ontwikkelen. En dat is ook gewoon goed voor onze samenleving: zo kan iedereen meedoen. Daarom investeren we in een sterke sociale basis. Dichtbij onze inwoners, werken we vanuit vertrouwen en met maatwerk.

We gaan aan de slag met een nieuw te ontwikkelen programma Jeugd en Kansengelijkheid. De basis hiervoor ligt in de beweging van positief opgroeien, waarbij we een nadrukkelijke rol zien weggelegd voor ouders, met sterke verbindingen tussen gezondheid, voor- en vroegschoolse educatie, onderwijs, welzijn, sport en cultuur.

Daarnaast gaan we aan de slag met een innovatief, regionaal offensief voor een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Zo zorgen we dat we talenten binden en boeien en starten we met een Tilburgse variant van de basisbaan. Dit doen we in samenwerking met Tilburg University waarbij we wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen aan elkaar koppelen. We introduceren onze eigen stadshoogleraar die ons gaat helpen om oplossingen te vinden voor de vraag hoe een samenleving en een arbeidsmarkt dynamisch kunnen zijn met behoud van sociale cohesie en zekerheid. Tilburg als universiteitsstad krijgt zo concreet vorm.

We streven naar een inclusieve stad, waarin iedereen meedoet en iedereen de vrijheid heeft om zelf vorm te geven aan de toekomst. We zijn ook een gastvrije stad en staan voor de continuering van ons huidig humaan en ruimhartig asielbeleid. We staan voor gelijke kansen, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking.
Tilburg moet van en voor iedereen zijn. Werk maken van inclusie vergt voortdurend inspanning, met inzet en medewerking van velen. Daar zetten we ons voor in. Het uitvoeringsprogramma Inclusie voeren we met vaart uit en we organiseren hiervoor de structurele middelen die nodig zijn.

Tilburg. Groen en duurzaam

De gevolgen van deze klimaatcrisis zijn voelbaar, en de opgave klimaatverandering tegen te gaan is urgent. Daarom gaan we vaart maken en investeren in het toewerken naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Tilburg.

Zo gaan we werken aan een eerlijke energietransitie. De afgelopen periode is er veel beleid ontwikkeld die we de komende jaren voortvarend tot uitvoering gaan brengen. Omdat gemeenten te weinig middelen hiervoor krijgen vanuit het rijk kiezen we er in Tilburg voor om zelf de extra benodigde middelen en inzet te regelen om onze ambities te kunnen waarmaken. Naast energiebesparing en de grootschalige opwek van zon en wind om de stad zetten we in op de ontwikkeling van duurzame en toekomstbestendige warmtenetten en zorgen we ervoor dat al onze inwoners kunnen meedoen en meeprofiteren, ook onze inwoners met een smalle beurs.
Ook gaan we aan de slag met een stevigere en pro-actievere programmering om het aandeel groen in de stad fors te verhogen. Dit doen we met de programmalijn '013 parken’. Het gaat daarbij om parken van groter en klein formaat, om meer bomen en andere biodiverse beplanting, om groene verbindingen en om koelte plekken op korte afstand voor onze inwoners in buurten en wijken, zeker daar waar hittestress snel optreedt. Hiermee maken we onze stad groener en gezonder!

Uiteraard zetten we ook onze ambities voor natuurontwikkeling rondom onze stad zetten we met overtuiging door. Denk aan de ontwikkeling van het waterlandschap in landschapspark Pauwels en de verdere ontwikkeling van de landgoederenzone in Stadsbos013.

Tilburg groeit, bloeit en bruist

Bij een stad die volop in beweging is, bouwen we aan een stad waar het leven prettig is. Nu en in de toekomst. We bouwen daarom duurzaam. Nieuwe woningen zijn energieneutraal, natuurinclusief en klimaatadaptief. Meer woningen betekent ook meer groen. Dit gaat hand in hand. De groennorm helpt hier bij. We creëren een stedelijk ontwikkelfonds, waarbij het uitgangspunt is dat we nieuwe ontwikkelingen integraal (sociaal, duurzaam, groen en mobiliteit) benaderen.

De komende jaren geven we een structurele impuls om kunst en cultuur sterker te verbinden met de sociale basis. Dit doen we door het aantal cultuurcoaches in het onderwijs extra uit te breiden en extra te investeren in initiatieven die bijdragen aan gezondheid en welzijn.

Slot

Met bovenstaande in ons achterhoofd, met een stevig mandaat en met een warm hart gaan wij de komende tijd door. Meer voor elkaar. Meer voor elkaar zijn. Meer voor elkaar krijgen. Meer voor elkaar doen.