Onlangs stelden GroenLinks-raadsleden Dwayne Heuvelmans en Bas van Weegberg schriftelijke vragen aan het college van B&W over discriminatie op de Tilburgse woningmarkt. De cijfers uit andere grote steden betreffende dit onderwerp baren de fractie zorgen. Wat GroenLinks betreft moet er voor elke Tilburger een passende woning zijn. Niemand mag hierbij gediscrimineerd of uitgesloten worden.

De raadsleden vroegen naar de omvang van woningmarktdiscriminatie in Tilburg, wat de gemeente eraan doet ter bestrijding van dit probleem en deden we eveneens zelf een aantal voorstellen om de positie van Tilburgers op de woningmarkt te versterken.

Het college heeft de vragen beantwoord en deze lees je hier. Uit de antwoorden op onze raadsvragen lezen we dat het college het onderwerp heeft meegenomen in de Inwonersenquête Tilburg 2020. De resultaten en analyses die hieruit komen worden ook meegenomen in de op te stellen Lokale Inclusie Agenda.

Het college geeft ook aan meer zicht te willen hebben op de particuliere verhuur(bemiddelings)branche. Een eerste analyse toon aan dat ook in Tilburg sprake is van slecht verhuurderschap. Hierbij zet het college in op heldere afspraken om discriminatie tegen te gaan bij nieuwe huisvestingsplannen voor doelgroepen die extra kwetsbaar zijn op de huurwoningmarkt. Denk hierbij aan studenten, mensen met een zorgbehoefte en arbeidsmigranten.

Daarnaast kondigt het stadsbestuur in de beantwoording een proef met een huurteam aan om de positie van Tilburgse huurders te versterken. Dit voorstel deed de GroenLinks-fractie al eerder. Een huurteam draagt bij aan het voorkomen en aanpakken van discriminatie op de woningmarkt. Scherper toezicht op misstanden in de verhuurmarkt is onderdeel van het takenpakket. Dit doet het huurteam door huurders actief over hun rechten en plichten te informeren en hen juridisch te ondersteunen bij misstanden. In diverse andere grote steden werkt dit al succesvol. De uitwerking van het Tilburgse huurteam wordt meegenomen in de Lokale Inclusie Agenda waarover de gemeenteraad in het najaar van 2021 over stemt.
 

Hieronder de beantwoorde vragen die Bas van Weegberg en Dwayne Heuvelmans stelden aan de gemeente;

Vraag 1 
Heeft het college een beeld van hoe groot het probleem van woningmarktdiscriminatie (op basis van  biculturele achtergrond/seksuele geaardheid/anderszins) in Tilburg is? 
Antwoord 1 
Vragen over de mate waarin discriminatie in de volle breedte (waaronder op de woningmarkt) speelt in  Tilburg zijn meegenomen in de Inwonersenquête Tilburg 2020. De resultaten hiervan worden naar  verwachting eind maart 2021 gedeeld. 

Vraag 2 
Is het college bereid een onderzoek naar woningmarktdiscriminatie in te stellen en jaarlijks te herhalen? 
Antwoord 2 
De resultaten van de Inwonersenquête Tilburg 2020 zullen meer inzicht geven in de mate waarin sprake  is van discriminatie in Tilburg, waaronder discriminatie op de woningmarkt. Dit beeld zullen we nader  bestuderen, om op basis daarvan op een later tijdstip te kunnen vaststellen of nader onderzoek nodig is.  

Vraag 3 
Welke maatregelen acht het college mogelijk om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan? 
Antwoord 3 
Vanuit de landelijke aanpak ‘Goed verhuurderschap’ van het ministerie van BZK zijn landelijk in  verschillende gemeenten pilots gestart. Deze pilots hebben als doel het zoeken naar mogelijkheden voor  aanscherping en intensivering van handhaving van de huurmarkt door gemeenten. In dat kader heeft  het college op 19 januari 2021 kennisgenomen van de analyse Goed Verhuurderschap en ingestemd met  de uitwerking van de aanbevelingen bij deze analyse. Conclusie was dat er nog onvoldoende zicht is op  de omvang van de particuliere verhuurbranche en de particuliere verhuurbemiddelingsbranche in  Tilburg, wat maakt dat er ook onvoldoende zicht is op de eventuele misstanden die zich hierin  voordoen. 

Als vervolg hierop werken we aan een pilotvoorstel om een Huurteam in Tilburg te starten. Een  Huurteam informeert huurders actief over hun rechten en plichten met betrekking tot het huren van een woning en ondersteunt huurders bij vragen over welke juridische wegen zij kunnen bewandelen in  geval van misstanden. Woningmarktdiscriminatie wordt hierbij inbegrepen. 

Verder heeft het ministerie van BZK in een kamerbrief ‘Uitkomst aanpak Goed verhuurderschap (22  februari 2021) een bevoegdheid voor gemeenten aangekondigd om landelijk geüniformeerde  voorschriften te kunnen stellen aan verhuurders waaraan een verhuurder zich moet houden en om een  verhuurdervergunning in te voeren. Waar nodig kunnen gemeenten daarmee op basis van het  bestuursrecht optreden wanneer verhuurders zich hier niet aan houden. Als onderwerp voor deze  voorschriften is onder andere het voorkomen van intimidatie en discriminatie van woningzoekenden of  huurders genoemd. We volgen deze ontwikkeling met belangstelling. 

Vraag 4 
Is het college voornemens dit soort maatregelen te presenteren in de Lokale Inclusie Agenda? 
Antwoord 4 
Het onderwerp woningmarktdiscriminatie wordt naast de andere onderwerpen rond discriminatie als  thema opgenomen in de Lokale Inclusie Agenda. Het pilotvoorstel tot introductie van een Huurteam  draagt bij aan het voorkomen, aanpakken en aanscherpen van het zicht op misstanden in de  verhuur(bemiddelings)branche. Woningmarktdiscriminatie wordt hierin meegenomen. 

Vraag 5 
Op welke manier werkt het college samen met andere gemeenten die tegen dezelfde problematiek  aanlopen? 
Antwoord 5 
Zoals vermeld bij vraag 3 is de pilot Goed verhuurderschap in Tilburg onderdeel van een landelijke  aanpak Goed verhuurderschap van het ministerie van BZK om malafide verhuurders aan te pakken.  Resultaten van deelnemende gemeenten worden onderling uitgewisseld en met andere geïnteresseerde  gemeenten gedeeld. De resultaten van de pilots worden ook door het ministerie benut om te bezien  waar aanpassing van wet- en regelgeving is gewenst. Een voorbeeld hiervan is de aangekondigde  wetsvoorstel waarmee gemeenten desgewenst landelijk geüniformeerde voorschriften kunnen stellen  aan verhuurders.